Alumast S.A. jest emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu w alternatywnych systemach obrotu NewConnect. W związku z powyższym Alumast S.A. podlega przepisom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) oraz aktów wykonawczych.

Zgodnie z Rozporządzeniem MAR od 3 lipca 2016 roku członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Alumast S.A. oraz osoby blisko z nimi związane zobowiązane są do powiadamiania Alumast S.A. i Komisji Nadzoru Finansowego o dokonanych na własny rachunek transakcjach na instrumentach finansowych Alumast S.A. lub instrumentach pochodnych bądź innych powiązanych z nimi instrumentach finansowych.

Wzór powiadomienia Alumast S.A. oraz Komisji Nadzoru Finansowego o dokonanych transakcjach dostępny jest TUTAJ.

Jednocześnie zachęcamy do zapoznanie się ze stanowiskiem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie sposobu wypełniania powiadomień o transakcjach, dostępnym TUTAJ.

Skan podpisanych powiadomień należy przesyłać na adresy e-mail:

  • Alumast S.A.: notyfikacje@alumast.eu
  • KNF: notyfikacje.art.19mar@knf.gov.pl

Za osobę blisko związaną, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia MAR uznaje się:

  • a) małżonka;
  • b) dziecko będące na utrzymaniu zgodnie z prawem krajowym;
  • c) członka rodziny, który w dniu danej transakcji pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym przez okres co najmniej roku; lub
  • d) osobę prawną, grupę przedsiębiorstw lub spółkę osobową, w której obowiązki zarządcze pełni członek Zarządu lub Rady Nadzorczej Alumast S.A. lub osoba, o której mowa w lit. a), b) lub c), nad którą osoba taka sprawuje pośrednią lub bezpośrednią kontrolę, która została utworzona, by przynosić korzyści takiej osobie, lub której interesy gospodarcze są w znacznym stopniu zbieżne z interesami takiej osoby.