Zarząd ALUMAST S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim _dalej: “Alumast S.A.”_, informuje, że w dniu 30.08.2019 r. otrzymał zawiadomienie przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2_ i ust. 4, art. 69a ust. 1 pkt 1 oraz art. 87 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych _tj. z dnia 22 lutego 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 623, ze zm., dalej: “ustawa o ofercie publicznej”_ o tym, że w dniu 28 sierpnia 2019 r. Arkadiusz Król _dalej: “Akcjonariusz”_ dokonał nabycia własności 3.000.000 akcji Alumast S.A., w tym: 2.500.000 akcji niezdematerializowanych oraz 500.000 akcji zdematerializowanych od COLO-COLO Podwykonawstwo Logistyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie _NIP 5223014591, REGON: 147174200, KRS 0000503633_ _dalej: “Zbywca”_ na podstawie Porozumienia dot. uregulowania zobowiązań z dnia 28 sierpnia 2019 r. _dalej: “przeniesienie własności akcji”_
Przed przeniesieniem własności akcji Akcjonariusz nie posiadał akcji Alumast S.A. 
Po przeniesieniu własności akcji Akcjonariusz posiada 3.000.000 _słownie: trzy miliony_ akcji Alumast S.A. i głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 38,0% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A. 
Ponadto Akcjonariusz informuje w związku z art. 87 ust 1 pkt 5 ustawy o ofercie, iż łączy go pisemne porozumienie z p. Zbigniewem Szkopkiem, COMHOP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim _NIP 639-18-13-614, REGON: 277929095, KRS 0000144415_ _dalej “COMHOP”_ oraz AET Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie _NIP 6793168104, REGON 369950632, KRS 0000726813_ _dalej “AET”_ co do nabywania akcji Alumast S.A., zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu oraz prowadzenia trwałej polityki wobec Alumast S.A. oraz wskazuje, że po sprzedaży akcji: _i_ p. Zbigniew Szkopek posiada 415.021 _słownie: czterysta piętnaście tysięcy dwadzieścia jeden_ akcji Alumast S.A. i głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących obecnie 5,26 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A., _ii_ COMHOP posiada 546.320 _słownie: pięćset czterdzieści sześć tysięcy trzysta dwadzieścia_ akcji Alumast S.A. i głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 6,92 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A., _iii_ AET posiada 1.000.000 _słownie: jeden milion_ akcji Alumast S.A. i głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 12,67 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A., _iv_ Akcjonariusz wraz z p. Zbigniewem Szkopiem COMHOP oraz AET posiadają łącznie 4.961.341 _słownie: cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści jeden_ akcji Alumast S.A. stanowiących łącznie 62,87 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A.
Brak jest innych zależnych od Akcjonariusza podmiotów posiadających akcje Alumast S.A. oraz brak jest innych osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c ustawy o ofercie publicznej. 
Akcjonariusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie publicznej.

Podstawa prawna:

  • Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu