Zarząd ALUMAST S.A. informuje, że 30.08.2019 r. powziął informację, że 28.08.2019 r. zostało zawarte Porozumienie o uregulowaniu zobowiązań pomiędzy: COLO-COLO Podwykonawstwo Logistyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _NIP 5223014591, REGON: 147174200, KRS 0000503633_ _”COLO-COLO”_, a Panem Arkadiuszem Królem, na mocy którego COLO-COLO przenosi na Pana Arkadiusza Króla własność 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Alumast S.A., w tym: 2.500.000 akcji niezdematerializowanych oraz 500.000 akcji zdematerializowanych, o łącznej wartości nominalnej 3.000.000 zł, za cenę w wysokości 2.280.000 zł.

Podstawa prawna:

  • Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu