Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 12 lutego 2019 roku Spółka uzyskała certyfikat na słupy kompozytowe zgodne z wymaganiami normy PN- EN 12767 Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych – wymagania i metody badań.

Pomyślnie przeprowadzone testy zderzeniowe w akredytowanym laboratorium potwierdziły, iż słupy kompozytowe z Alumast S.A. są bezpieczne dla odcinków dróg, na których pojazdy mogą poruszać się z prędkość 70km/h. Oczekiwane przez projektantów, wykonawców i zarządców dróg bezpieczne słupy oświetleniowe dla wymienionego zakresu prędkości pozwolą wpłynąć na redukcję wypadków z infrastrukturą drogową, zmniejszenie ich skutków oraz na oszczędności w kosztach inwestycji poprzez eliminację barier ochronnych w miejscach, gdzie osłaniałyby one słupy niespełniające wymagań biernego bezpieczeństwa.

W filozofii Spółki poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez dostarczanie wyjątkowych rozwiązań to jedno z priorytetowych zadań. Pionierskie rozwiązania z zastosowaniem najnowszych technologii powodują, iż Alumast S.A. jest pierwszą firmą w Polsce i jedną z nielicznych w Europie, która zapewnia produkcję słupów w kategorii bezpieczeństwa 70,NE,2 _ tj. konstrukcje niepochłaniające energii _NE_ dla prędkości zderzeniowej 70 km/h przy poziomie bezpieczeństwa 2_. Dzięki temu Alumast S.A. wpisuje się w krajowy i europejski program “Wizja Zero” nakierowany na bezpieczeństwo ruchu drogowego i ochronę życia użytkowników dróg.

Zarząd uznał ww. informację za istotną, ponieważ dzięki uzyskanemu certyfikatowi Spółka będzie mogła oferować na rynek krajowy i zagraniczny słupy oświetleniowe z cechami bezpieczeństwa biernego, które zostały potwierdzone ww. certyfikatem, co przyczyni się do wzmocnienia jej pozycji rynkowej oraz do zwiększenia przychodów ze sprzedaży.

Podstawa prawna:

  • Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu