Zarząd ALUMAST S.A. _”Spółka”_, informuje, że 30.08.2019 r. powziął informację, ze 28.08.2019 r. COLO-COLO Podwykonawstwo Logistyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _NIP 5223014591, REGON: 147174200, KRS 0000503633_ _”COLO-COLO”_ dokonało przeniesienia na Pana Arkadiusza Króla całości swoich praw i obowiązków wynikających z umowy akcjonariuszy _”Umowa Akcjonariuszy”_ _raport bieżący nr 14/2017 z dnia 1.09.2017 r._ zawartej pomiędzy COLO-COLO oraz Panem Zbigniewem Szkopkiem, COMHOP Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim _NIP 639-18-13-614, REGON: 277929095, KRS 0000144415_ _”COMHOP”_ i AET Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie _NIP 6793168104, REGON: 369950632, KRS 0000726813_ _”AET”_, a Pan Arkadiusz Król złożył oświadczenie o przyłączeniu do Umowy Akcjonariuszy. W związku z powyższym Pan Arkadiusz Król przystępuje do Umowy Akcjonariuszy w charakterze strony, a postanowienia Umowy Akcjonariuszy podlegają odpowiedniemu stosowaniu przez i w stosunku do niego. 
Przeniesienie całości praw i obowiązków COLO-COLO wynikających z Umowy Akcjonariuszy na Pana Arkadiusza Króla nastąpiło w związku przeniesieniem własności 3.000.000 akcji Spółki, w tym: 2.500.000 akcji niezdematerializowanych oraz 500.000 akcji zdematerializowanych, w ramach porozumienia o uregulowaniu zobowiązań z dnia 28.08.2019 r. 

Podstawa prawna:

  • Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu