Zawarcie umowy objęcia akcji serii P ALUMAST S.A. (PLALMST00010)

RB_ASO: Zawarcie umowy objęcia akcji serii P
Data: 2022-01-27
Firma: ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr72022Data sporządzenia:2022-01-27Skrócona nazwa emitenta
ALUMAST S.A. Temat
Zawarcie umowy objęcia akcji serii Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu: W nawiązaniu do uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alumast S.A z dnia 13 stycznia 2022 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii P w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki, przekazanej do publicznej wiadomości w dniu 13 stycznia 2022 roku, Zarząd Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim _”Spółka”_ informuje, że w dniu 27 stycznia 2022 roku w związku ww. uchwałą i w wyniku realizacji jej postanowień, została zawarła umowę objęcia akcji serii P _”Akcje Serii P”_ ze spółką Heart _Luxembourg_ s. r.l. z siedzibą w Luksemburgu _”Inwestor”_.
Objęcie Akcji Serii P nastąpiło stosownie do art. 431 § 2 pkt 1_ Kodeksu spółek handlowych.
Inwestor objął wszystkie Akcje Serii P, tj. 3.461.539 _słownie: trzy miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć_ o wartości nominalnej 1,00 złotych każda i cenie emisyjnej 1,30 złotych każda i zobowiązał się do pokrycia tych akcji, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy objęcia akcji wkładem pieniężnym w wysokości 4.500.000,70 _słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych 70/100_ złotych.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

pełna nazwa emitenta – ALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA
skrócona nazwa emitenta- ALUMAST S.A.
sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie – Przemysł inne _pin
kod pocztowy, miejscowość 44-300 Wodzisław Śląski
ulica, numer – Marklowicka 30a
telefon, fax – 32 4560248, 32 4554725
e-mail, www – info@alumast.eu; www.alumast.eu
NIP 647-22-13-249, REGON 276766892

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-27 Zbigniew Szkopek Prezes Zarządu
2022-01-27 Beata Hut Wiceprezes Zarządu
Identyfikator raportug3rnkvrut1
Nazwa raportuRB_ASO
Symbol raportuRB_ASO
Nazwa emitentaALUMAST SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol EmitentaALUMAST S.A.
TytulZawarcie umowy objęcia akcji serii P
SektorPrzemysł inne (pin)
Kod44-300
MiastoWodzisław Śląski
UlicaMarklowicka
Nr30a
Tel.32 4560248
Fax32 4554725
e-mailinfo@alumast.eu
NIP647-22-13-249
REGON276766892
Data sporzadzenia2022-01-27
Rok biezacy2022
Numer7
adres wwwwww.alumast.eu