Zarząd ALUMAST S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim dalej: “Alumast S.A.”, informuje, że w dniu 30.08.2019 r. otrzymał zawiadomienie przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2_ i ust. 4, art. 69a ust. 1 pkt 1 oraz art. 87 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych tj. z dnia 22 lutego 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 623, ze zm., dalej: “ustawa o ofercie publicznej” o
tym, że w dniu 28 sierpnia 2019 r. COLO-COLO Podwykonawstwo Logistyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie NIP 5223014591, REGON 147174200, KRS 0000503633 dalej: “Akcjonariusz” dokonała przeniesienia własności 3.000.000 akcji Alumast S.A., w tym: 2.500.000 akcji niezdematerializowanych oraz 500.000 akcji zdematerializowanych na rzecz Pana Arkadiusza Króla dalej: “Nabywca” na podstawie Porozumienia dot. uregulowania zobowiązań z dnia 28 sierpnia 2019 r. dalej: “przeniesienie własności akcji”.
Przed przeniesieniem własności akcji Akcjonariusz posiadał 3.000.000 słownie: trzy miliony akcji Alumast S.A. i głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 38,0% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A. Ponadto Akcjonariusz informuje w związku z
art. 87 ust 1 pkt 5 ustawy o ofercie, iż łączyło go pisemne porozumienie z p. Zbigniewem Szkopkiem, COMHOP Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim NIP 639-18- 13-614, REGON: 277929095, KRS 0000144415 dalej “COMHOP” oraz AET Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie NIP 6793168104, REGON 369950632, KRS 0000726813 dalej “AET” co do nabywania akcji Spółki, zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu oraz prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki: 1 p. Zbigniew Szkopek posiada 415.021 słownie: czterysta piętnaście tysięcy dwadzieścia jeden akcji Alumast S.A. i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących obecnie 5,26 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A. 2 COMHOP posiada 546.320 słownie: pięćset czterdzieści sześć tysięcy trzysta dwadzieścia akcji Alumast S.A. i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 6,92 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A. 3 AET posiada 1.000.000 słownie: jeden milion akcji Alumast S.A. i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 12,67 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A. 4 Akcjonariusz wraz z p. Zbigniewem Szkopkiem, COMHOP oraz AET posiadali łącznie 4.961.341 słownie: cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści jeden akcji Alumast S.A. stanowiących łącznie 62,87 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A.
Po przeniesieniu własności akcji Akcjonariusz nie posiada akcji Alumast S.A. oraz prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu. Brak jest innych zależnych od Akcjonariusza podmiotów posiadających akcje Alumast S.A. oraz brak jest innych osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c ustawy o ofercie publicznej. Akcjonariusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie publicznej.

Podstawa prawna:

  • Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu