Zarząd ALUMAST S.A. “Spółka”, “Emitent”, informuje, że w dniu 21.05.2018 r. został zawarty aneks do umowy akcjonariuszy “Umowa Akcjonariuszy” raport bieżący nr 14/2017 z dnia 1.09.2017 r. pomiędzy dotychczasowymi stronami: p. Zbigniewem Szkopkiem, COMHOP Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim “COMHOP” i COLO-COLO Podwykonawstwo Logistyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie “COLO-COLO”, a AET Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie NIP 6793168104, REGON: 369950632, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS, pod numerem rejestrowym KRS 0000726813 “AET”, na mocy którego AET przystępuje do Umowy Akcjonariuszy w charakterze strony, a postanowienia Umowy Akcjonariuszy podlegają odpowiedniemu stosowaniu przez i w stosunku do AET.

Aneks do Umowy Akcjonariuszy został zawarty w związku z planowanymi: i transakcją sprzedaży w ramach, której COLO-COLO sprzeda na rzecz AET 1.000.000 słownie: jeden milion akcji Spółki oraz i inwestycją kapitałową AET w Spółce, która będzie polegać na objęciu przez AET 1 000 000 słownie: jeden milion nowych akcji Spółki w zamian za wkład pieniężny lub aport wierzytelności z tytułu udzielonej Spółce pożyczki o wartości 1 000 000 słownie: jeden milion złotych wniesiony lub dokonany przez AET do dnia 30 września 2018 roku i objęciu przez AET 1 000 000 słownie: jeden milion nowych akcji Spółki w zamian za wkład pieniężny lub aport wierzytelności z tytułu udzielonej Spółce pożyczki o wartości 1 000 000 słownie: jeden milion złotych wniesiony lub dokonany przez AET do dnia 31 grudnia 2018 roku.

Strony uzgodniły, że będą dążyć do tego, aby jeden członek Zarządu Spółki był powoływany i odwoływany według wskazania COMHOP, dwóch członków Zarządu Spółki było powoływanych i odwoływanych według wskazania COLO-COLO oraz dwóch członków Zarządu Spółki było powoływanych i odwoływanych według wskazania AET.

Strony uzgodniły, że będą dążyć do tego, aby dwóch członków Rady Nadzorczej Spółki było powoływanych i odwoływanych według wskazania COMHOP, trzech członków Rady Nadzorczej Spółki było powoływanych i odwoływanych według wskazania COLO-COLO oraz trzech członków Rady Nadzorczej Spółki było powoływanych i odwoływanych według wskazania AET.

Ponadto Strony uzgodniły, że akceptują postanowienia statutu Spółki i nie będą dążyć do jego zmiany lub popierać zmian Statutu proponowanych przez osoby trzecie inaczej jak tylko po jednomyślnym pisemnym uzgodnieniu przez wszystkie Strony treści i zakresu proponowanych zmian, z zastrzeżeniem jednak, że statut powinien zostać poddany niezwłocznej zmianie najpóźniej w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r. w zakresie uchylenia postanowień dotyczących: i kapitału docelowego § 5a Statutu Spółki; i uprawnień osobistych akcjonariuszy do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej § 13 ust. 3 i 4 Statutu Spółki oraz zmiany postanowień dotyczących liczby członków Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, aby składała się ona z od pięciu do ośmiu członków § 13 ust. 1 Statutu Spółki.

Podstawa prawna:

  • Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu