Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 07.07.2016 roku powziął informację o zmianie stanu posiadania akcji przez Akcjonariusza Pana Krzysztofa Stanika _Stanik_.
Treść zawiadomienia:
“Na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuję, iż w wyniku transakcji zawartych podczas sesji na rynku New Connect w
dniach 24.06.2016-06.07.2016 nabyłem 32.400 akcji spółki Alumast S.A. po średniej cenie 1,32 zł. Obecnie posiadam 980.000 _dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy_ akcji spółki ALUMAST S.A., co stanowi 20,04% udziału w kapitale zakładowym spółki. Posiadane akcje dają prawo do 980.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 20,04% ogólnej liczby głosów.
Przed wyżej wymienionymi transakcjami posiadałem 947.600 _dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy sześćset_ akcji spółki ALUMAST S.A., co stanowi 19,38% udziału w kapitale zakładowym spółki. Posiadane akcje dawały prawo do 947.600 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 19,38% ogólnej liczby głosów.
Jednocześnie zawiadamiam, że nie wykluczam dalszego zwiększania udziału w ogólne liczbie głosów ALUMAST S.A. w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia.”

Podstawa prawna:

  • Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu