Zarząd Alumast Spółka Akcyjna w siedzibą w Wodzisławiu Śląskim informuje, iż 05 lipca 2016 roku Alumast S.A., jako Lider Konsorcjum, zawarła umowę z PGE Dystrybucja S.A., której przedmiotem jest dostawa i wymiana słupów oświetlenia drogowego na obszarze działalności PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto _Numer postępowania: OI/MM/038/2016_. W ramach umowy dostarczone i zamontowane będą słupy kompozytowe. 
Wartość umowy to: 333.939,10 zł netto.
Termin wykonywania przedmiotu umowy: do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Umowa została zawarta na warunkach rynkowych.
Powodem podania informacji do wiadomości publicznej jest fakt, iż może ona mieć wpływ na ocenę potencjału Alumast. S.A.

Podstawa prawna:

  • Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu