Zarząd ALUMAST S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim “Alumast S.A.”, informuje, że otrzymał zawiadomienie od pana Zbigniewa Szkopka działającego w imieniu własnym oraz jako Prezes Zarządu COMHOP Sp. z o.o. przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 i ust. 4, art. 69a ust. 1 pkt 1 oraz art. 87 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych tj. z dnia 15 września 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 1639, ze zm. “ustawa o ofercie publicznej” o tym, że w dniu 07.03.2018 r. uzyskał informację o przeniesieniu transferze akcji dalej: “transfer akcji” z rachunku inwestycyjnego podmiotu zależnego p. Zbigniewa Szkopka – COMHOP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim NIP 639-18-13-614, REGON: 277929095, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy KRS, pod numerem rejestrowym KRS 0000144415 dalej “COMHOP” sprzedawca na rachunek inwestycyjny COLO-COLO Podwykonawstwo Logistyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie NIP 522-30-14-591, REGON: 147174200, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy KRS, pod numerem rejestrowym KRS 0000503633 dalej: “COLO-COLO” kupujący w wykonaniu zawartej pomiędzy sprzedawcą a kupującym umowy sprzedaży 1.000.000 słownie: jeden milion akcji ALUMAST S.A. za łączną cenę 1 000 000 słownie: jeden milion złotych umowa sprzedaży zawarta w dniu 31.08.2017.

Przed transferem akcji p. Zbigniew Szkopek posiadał 415 021 słownie: czterysta piętnaście tysięcy dwadzieścia jeden akcji Alumast S.A. i głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 7,05 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A. Na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 5 w związku z art. 87 ust. 5 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej p. Zbigniew Szkopek informuje ponadto, iż podmiot zależny COMHOP posiadał przed transferem akcji 1 546 320 słownie: jeden milion pięćset czterdzieści sześć tysięcy trzysta dwadzieścia akcji Alumast S.A. i głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 26,25 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A. Wraz z COMHOP p. Zbigniew Szkopek posiadał łącznie 1 961 341 słownie: jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści jeden akcji Alumast S.A. stanowiących 33,30% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A.

Po transferze akcji p. Zbigniew Szkopek posiada 415 021 słownie: czterysta piętnaście tysięcy dwadzieścia jeden akcji Alumast S.A. i głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących obecnie 7,05 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A. Ponadto p. Zbigniew Szkopek informuje, iż podmiot zależny od niego – COMHOP posiada 546 320 słownie: pięćset czterdzieści sześć tysięcy trzysta dwadzieścia akcji Alumast S.A. i głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 9,27 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A. Wraz z COMHOP p. Zbigniew Szkopek posiada łącznie 961 341 słownie: dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści jeden akcji Alumast S.A. stanowiących 16,32 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A.

Ponadto p. Zbigniew Szkopek informuje w związku z art. 87 ust 1 pkt 5 ustawy o ofercie, iż łączy go pisemne porozumienie z COLO-COLO co do nabywania akcji Spółki, zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu oraz prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki oraz wskazuje, że po transferze akcji: i COLO-COLO posiada 2 000 000 słownie: dwa miliony akcji Alumast S.A. i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 33,95 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A. i p. Zbigniew Szkopek wraz z COMHOP oraz COLO-COLO posiadają łącznie 2 961 341 słownie: dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści jeden akcji Alumast S.A. stanowiących łącznie 50,28% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A.

Brak jest innych zależnych od p. Zbigniewa Szkopka lub COMHOP podmiotów posiadających akcje Alumast S.A. oraz brak jest innych osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c ustawy o ofercie publicznej.

Zarówno p. Zbigniew Szkopek, jak i COMHOP nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie publicznej.

Podstawa prawna:

  • Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu