Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 05 maja 2015 roku otrzymał od spółki LETUS CAPITAL S.A. zawiadomienie o następującej treści;
“Letus Capital S.A. z siedzibą w Katowicach _dalej: Zawiadamiający_, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. _t.j. Dz. U. 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm._ _dalej: ustawa o ofercie_ zawiadamia o:
1.Zwiększeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce Alumast S.A. powyżej progu 5% w wyniku nabycia w dniu 20 kwietnia 2015 r. umową cywilnoprawną 358.884 sztuk akcji Spółki Alumast S.A.
2.Przed dokonanym nabyciem Zawiadamiający nie posiadał akcji Spółki Alumast S.A.
3.Po dokonaniu nabycia Zawiadamiający posiada 358.884 sztuk akcji Spółki Alumast S.A., stanowiących 7,40% udziału w kapitale zakładowym Spółki Alumast S.A. oraz stanowiących 7,40% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki Alumast S.A.
4.Nie występują podmioty zależne od Zawiadamiającego posiadające akcje Spółki Alumast S.A.
5.Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie.”

Podstawa prawna:

  • Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu