Zarząd ALUMAST S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim “;Spółka”, informuje, że w dniu 29.11.2017 r. otrzymał zawiadomienie od pana Zbigniewa Szkopka przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2_
i ust. 4, art. 69a ust. 1 pkt 1 oraz art. 87 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych _tj. z dnia 15 września 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 1639, ze zm. “ustawa o ofercie
publicznej”_ o tym, że w związku z dokonaniem przez właściwy sąd rejestrowy wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie uchwały nr 23/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 29 września 2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w
drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii N w ramach subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w lternatywnym systemie obrotu NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie akcji serii N oraz w sprawie zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki oraz zarejestrowania przez sąd emisji 1.000.000 _słownie: jeden milion_ akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii N _dalej:
“rejestracja akcji serii N”_ zmianie uległ jego udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Spółki bez zmiany stanu posiadania akcji _tj. zmiana udziału w związku ze zwiększeniem ogólnej liczby akcji i głosów w Spółce_.
Przed rejestracją akcji serii N, p.. Zbigniew Szkopek posiadał 415 021 _słownie: czterysta piętnaście tysięcy dwadzieścia jeden_ akcji Alumast S.A. i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 8,49 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A. Na
podstawie art. 69 ust. 4 pkt 5_ w związku z art. 87 ust. 5 pkt 1_ ustawy o ofercie publicznej p. Zbigniew Szkopek informuje ponadto, że podmiot zależny od niego – COMHOP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim _NIP 639-18-13-614, REGON: 277929095,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy KRS, pod numerem rejestrowym KRS 0000144415_ _dalej “COMHOP”_ posiadała 1 546 320 _słownie: jeden milion pięćset czterdzieści sześć tysięcy
trzysta dwadzieścia_ akcji Alumast S.A. i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 31,61 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A., a wraz z COMHOP p Zbigniew Szkopek posiadał łącznie 1 961 341 _słownie: jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści jeden_ akcji Alumast S.A. stanowiących 40,10% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A.
Po rejestracji akcji serii N stan posiadania p. Zbigniewa Szkopka nie zmienił się, ale w związku ze zwiększeniem ogólnej liczby akcji i głosów w Spółce zmianie uległ udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Spółki w taki sposób, że p. Zbigniew Szkopek posiada obecnie 415 021
_słownie: czterysta piętnaście tysięcy dwadzieścia jeden_ akcji Alumast S.A. i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących obecnie 7,05 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A. COMHOP posiada 1 546 320 _słownie: jeden milion pięćset czterdzieści
sześć tysięcy trzysta dwadzieścia_ akcji Alumast S.A. i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 26,25 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A. Wraz z COMHOP p. Zbigniew Szkopek posiada łącznie 1 961 341 _słownie: jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści jeden_ akcji Alumast S.A. stanowiących 33,30% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A.
Ponadto p. Zbigniew Szkopek informuje w związku z art. 87 ust 1 pkt 5 ustawy o ofercie, iż łączy go pisemne porozumienie z COLO-COLO Podwykonawstwo Logistyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie _NIP 522-30-14-591, REGON: 147174200, wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy KRS, pod numerem rejestrowym KRS 0000503633_ _dalej: “COLO-COLO”_ co do nabywania akcji Spółki, zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu oraz prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki oraz wskazuje, że po rejestracji akcji serii N: _i_ COLO-COLO posiada 1 000 000 _słownie: jeden milion_ akcji Alumast S.A. i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 16,98 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A. _ii_ p. Zbigniew Szkopek wraz z COMHOP oraz COLO-COLO posiadają łącznie 2 961 341 _słownie: dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści jeden_ akcji Alumast S.A. stanowiących łącznie 50,28% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A.
Brak jest innych zależnych od p. Zbigniewa Szkopka podmiotów posiadających akcje Alumast S.A. oraz brak jest innych osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c ustawy o ofercie publicznej.
Zarówno p. Zbigniew Szkopek, jak i COMHOP nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie publicznej.

Podstawa prawna:

  • Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu