Zarząd ALUMAST S.A. _dalej: “Alumast S.A.”, “Spółka”_, informuje, że w dniu 27.12.2018 r. otrzymał zawiadomienie przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2_ i ust. 4, art. 69a ust. 1 pkt 1 oraz art. 87 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych _tj. z dnia 7 lutego 2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 512, ze zm., dalej: “ustawa o ofercie publicznej”_ o tym, że w dniu 18 grudnia 2018 r. AET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie _NIP
6793168104, REGON 369950632, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS, pod numerem rejestrowym KRS 0000726813_ _dalej: “Akcjonariusz”_ nabyła 500 000 zdematerializowanych akcji oraz 500 000 niezdematerializowanych akcji ALUMAST S.A. od COLO-COLO Podwykonawstwo Logistyczne Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie _NIP 522-30-14-591, REGON: 147174200, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy KRS, pod numerem rejestrowym KRS 0000503633_ _dalej: “COLO-COLO”_ na podstawie Umowy sprzedaży akcji z dnia 31 sierpnia 2017 r. wraz z aneksami _dalej: “nabycie akcji”;_ Przed nabyciem akcji Akcjonariusz nie posiadał akcji Alumast S.A.
Po nabyciu akcji Akcjonariusz posiada 1 000 000 _słownie: jeden milion_ akcji Alumast S.A. i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 12,67 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A.
Ponadto Akcjonariusz informuje w związku z art. 87 ust 1 pkt 5 ustawy o ofercie, iż łączy go pisemne porozumienie z: _i_ p. Zbigniewem Szkopkiem, _ii_ COMHOP Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim _NIP 639-18-13-614, REGON: 277929095,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy KRS, pod numerem rejestrowym KRS 0000144415__dalej “COMHOP”_ oraz _iii_ COLO-COLO co do nabywania akcji Spółki, zgodnego głosowania na
Walnym Zgromadzeniu oraz prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki oraz wskazuje, że:
– p. Zbigniew Szkopek posiada 415 021 _słownie: czterysta piętnaście tysięcy dwadzieścia jeden_ akcji Alumast S.A. i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących obecnie 5,26 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A.
– COMHOP posiada 546 320 _słownie: pięćset czterdzieści sześć tysięcy trzysta dwadzieścia_ akcji Alumast S.A. I głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 6,92 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A.
– COLO-COLO posiada 3 000 000 _słownie: trzy miliony_ akcji Alumast S.A. i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 38,02 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A.
Akcjonariusz wraz z p. Zbigniewem Szkopkiem, COMHOP oraz COLO-COLO posiadają łącznie 4 961 341 _słownie: cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści jeden_ akcji Alumast S.A. stanowiących łącznie 62,87 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A.
Brak jest innych zależnych od Akcjonariusza podmiotów posiadających akcje Alumast S.A. oraz brak jest innych osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c ustawy o ofercie publicznej. Akcjonariusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o
ofercie publicznej.

Podstawa prawna:

  • Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu