Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 02 października 2017 oku zawarł ze spółką COLO-COLO Podwykonawstwo Logistyczne Sp. z o.o. _dalej: Inwestor_ umowę objęcia akcji, na mocy której Inwestor objął 1.000.000 akcji Spółki na okaziciela serii N za cenę emisyjną 1,00 zł za jedną akcję, tj.
łącznie za cenę 1.000.000 zł. Akcje na okaziciela serii L zostaną pokryte wkładem pieniężnym.

Podstawa prawna:

  • Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu