Zarząd ALUMAST S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim _"Spółka", "Emitent"_ informuje, iż w dniu
29 marca 2017 roku, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki zależnej Emitenta – Energy Composites Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim _KRS: 0000511759_ podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany § 3 umowy spółki dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki z kwoty 255 000,00 zł _słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych_ o kwotę 1 595 000,00 zł _słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych_ do kwoty 1 850 000,00 zł _słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych_ poprzez ustanowienie nowych udziałów w liczbie 31 900 _słownie: trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset_ o wartości nominalnej 50,00 zł _słownie: pięćdziesiąt złotych_ za każdy udział.
Wszystkie nowo ustanowione udziały zostały objęte i pokryte przez Emitenta wkładem pieniężnym_w uchwale wyłączono prawo pierwszeństwa objęcia udziałów przez pozostałych wspólników_.
Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej ma na celu zapewnienie części wkładu własnego w związku z przewidywanymi inwestycjami i wydatkami kapitałowymi niezbędnymi dla dalszego
dynamicznego rozwoju działalności Energy Composites Sp. z o.o.

Podstawa prawna:

  • Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu