Zarząd Alumast Spółka Akcyjna z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim _dalej: “Alumast S.A.”_ działając na podstawie art. 160 ust. 4 z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi _t.j. Dz.U. Nr 211, poz. 1384, dalej:”ustawa o obrocie instrumentami finansowymi”_ informuje, że w dniu
24.04.2015 r. otrzymał zawiadomienie od Prezesa Zarządu Spółki p. Zbigniewa Szkopka, przekazane na podstawie art. 160 ust. 1 w związku z art. 161a ust. 1 i art. 39 ust. 4 pkt 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do
określonych informacji poufnych _Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1950_, że zawarł on w dniu 20 kwietnia 2015 roku porozumienie rozwiązujące umowę sprzedaży akcji Alumast S.A. z dnia 12 grudnia 2013 r. _umowa cywilnoprawna poza obrotem zorganizowanym_ zobowiązujące go do
zwrotnego przeniesienia na rzecz sprzedawcy _jako zwrot świadczenia z umowy_ 358 884_słownie: trzystu pięćdziesięciu ośmiu tysięcy ośmiuset osiemdziesięciu czterech_ akcji Alumast S.A., tj. wszystkich akcji objętych wcześniejszą transakcją sprzedaży.

Podstawa prawna:

  • Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu