Zarząd ALUMAST S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (“Spółka”), nformuje, że w dniu 15.09.2017 r. została zawarta umowa pożyczki pomiędzy Spółką (“;Pożyczkobiorca”) a InnoEco Polska Spółką z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poniatowej “Pożyczkodawca”). Przedmiotem umowy pożyczki jest udzielenie Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę linii odnawialnej pożyczki do kwoty
400 000 zł. Pożyczka podlega oprocentowaniu wg stopy procentowej równej 10% (słownie: dziesięć procent) w skali roku. Pożyczkodawca dokona przelewu kwoty pożyczki w terminie do dnia 20 września 2017 r. Pożyczkobiorca zwróci Pożyczkodawcy kwotę pożyczki nie później niż do dnia 20 września 2018 r.

Zabezpieczenie Pożyczki stanowią: (i) cesja przyszłych wierzytelności przysługujących Spółce, (ii) zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych – formach do budowy słupów z żywic poliestrowych; (iii) ustanowienie przez spółkę zależną Energy Composites Sp. z o.o. hipoteki do kwoty 400.000 zł na
nieruchomości położonej w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Marklowickiej, działka 2421/31, dla które prowadzona jest księga wieczysta KW GL1W/00058154/6.

Podstawa prawna:

  • Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu