Zarząd Alumast S.A. powziął informację, iż Zarząd Funduszu Górnośląskiego S.A. zatwierdził decyzję z dnia 11.12.2020 r. o przyznaniu Spółce Alumast S.A. pożyczki płynnościowej z Regionalnego Funduszu Pożyczek Płynnościowych POIR na następujących warunkach:
KWOTA POŻYCZKI: 1.000.000,- zł
OKRES POŻYCZKI: 72 miesiące
w tym OKRES KARENCJI: 6 miesięcy
PROWIZJA: Brak
OPROCENTOWANIE: zgodne z regulaminem _pożyczka połączona jest z dotacją pokrywającą w całości koszty oprocentowania_
WYPŁATA ŚRODKÓW: maksymalnie 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy
PRAWNE ZABEZPIECZENIA SPŁATY POŻYCZKI:
– weksel własny in blanco Spółki wraz z deklaracją wekslową
– wpis hipoteczny na II miejscu na kwotę 1.500.000,- zł na nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Marklowickiej 30 A _prawo użytkowania wieczystego gruntu i prawo własności budynków_, objętej Księgą Wieczystą GL1W/00007321/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śl., V Wydział Ksiąg Wieczystych wraz z roszczeniem o przesunięcie hipoteki na miejsce I po wykreśleniu hipoteki wpisanej na rzecz Banku Spółdzielczego w Gorzycach.
– cesja praw z polisy ubezpieczenia ww. nieruchomości
– zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa: 26 x forma _urządzenie_ do produkcji słupów kompozytowych 7,5 m
– cesja praw z polisy ubezpieczenia ww. środków trwałych
– zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa: 2 x forma _urządzenie_ do produkcji słupów kompozytowych 14 m
– cesja praw z polisy ubezpieczenia ww. środków trwałych
– pełnomocnictwo do rachunku bieżącego wnioskującej firmy
– oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 777 kpc

Spółka przeznaczy otrzymane środki finansowe na poprawę płynności finansowej.

Podstawa prawna:

  • Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu