Zarząd ALUMAST S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim “Alumast S.A.”, informuje, że w dniu 8 grudnia 2020 r. otrzymał zawiadomienie od pana Arkadiusza Króla przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych _tj. z dnia 22 lutego 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 623, ze zm. “ustawa o ofercie publicznej”_ o zbyciu w dniu 4 grudnia 2020 r. przez p. Arkadiusza Króla na rzecz p. Zbigniewa Szkopka 3.000.000 _trzy miliony_ akcji ALUMAST S.A. na podstawie umowy sprzedaży zawartej w dniu 19 listopada 2020 r. zmienionej aneksem z 2 grudnia 2020 r.
Przed zbyciem akcji p. Arkadiusz Król posiadał 3 000 000 _słownie: trzy miliony_ akcji Alumast S.A. i głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 38,02 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A.
Po zbyciu akcji p. Arkadiusz Król nie posiada żadnych akcji Alumast S.A. ani głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Ponadto p. Arkadiusz Król poinformował w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5 w zw. z ust. 1a ustawy o ofercie publicznej, iż pisemne porozumienie pisemne porozumienie – umowa akcjonariuszy z p. Zbigniewem Szkopkiem, COMHOP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim _NIP 639-18-13-614, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy KRS, pod numerem rejestrowym KRS 0000144415_ z dnia 01 września 2017 r. _zmienione aneksami z dnia 21 maja 2018 r. i 28 sierpnia 2019 r._, o którym spółka informowała w raportach: 14/2017, 7/2018, 6/2019, wygasła z dniem przeniesienia własności akcji
Brak jest podmiotów zależnych od p. Arkadiusza Króla posiadających akcje Alumast S.A. oraz brak jest innych osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c ustawy o ofercie publicznej.
Arkadiusz Król nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie publicznej.

Podstawa prawna:

  • Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu