Zarząd ALUMAST S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim _”Spółka”, “Emitent”_, informuje, że w dniu 01.09.2017 r. została zawarta umowa sprzedaży akcji pomiędzy akcjonariuszem kontrolującym Spółkę – COMHOP Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim _NIP 639-18-13-614, REGON: 277929095, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy KRS, pod numerem rejestrowym KRS 0000144415_ _łącznie: “Sprzedawca”_ oraz COLO-COLO
Podwykonawstwo Logistyczne Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie _NIP 522-30-14-591, REGON: 147174200, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy KRS,
pod numerem rejestrowym KRS 0000503633_ _”Kupujący”_.

Na mocy umowy Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje 1.000.000 _słownie: jeden milion_ akcji Spółki za łączną cenę 1 000 000 _słownie: jeden milion złotych_ _dalej: “Cena Sprzedaży”_ płatną w
dniu realizacji transakcji, powiększoną o 50% dodatniej różnicy “;Uzupełnienie Ceny”_ pomiędzy: _i_ średnią ceną jednego miliona akcji Spółki za zamknięcie notowań NewConnect za okres ostatniego
kwartału 2018 roku ważoną wolumenem obrotu a wartością 1 000 000 _słownie: jeden milion złotych_, płatne do dnia 31 stycznia 2019 roku; _ii_ średnią ceną jednego miliona Akcji Spółki za zamknięcie notowań NewConnect za okres ostatniego kwartału 2019 roku ważoną wolumenem
obrotu a średnią ceną jednego miliona Akcji Spółki za zamknięcie notowań NewConnect za okres ostatniego kwartału 2018 roku ważoną wolumenem obrotu, płatne do dnia 31 stycznia 2020 roku; _iii_ średnią ceną jednego miliona Akcji Spółki za zamknięcie notowań NewConnect za okres
ostatniego kwartału 2020 ważoną wolumenem obrotu roku a średnią ceną jednego miliona Akcji Spółki za zamknięcie notowań NewConnect za okres ostatniego kwartału 2019 roku ważoną wolumenem obrotu, płatne do dnia 31 stycznia 2021 roku. W przypadku, gdy w jednym z powyższych okresów różnica pomiędzy ww. wartościami okaże się ujemna Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić 50% tej różnicy Kupującemu odpowiednio w dniach zapłaty danej części Uzupełnienia Ceny _tj. do dnia 31 stycznia 2019 roku, do dnia 31 stycznia 2020 roku i do dnia 31 stycznia 2021 roku_.

Umowa zawarta jest pod warunkami zawieszającymi dotyczącymi przeprowadzenia objęcia przez Kupującego w ramach oferty prywatnej Spółki kierowanej wyłącznie do Kupującego 1 000 000_słownie: jeden milion_ nowych akcji Spółki w zamian za wkład pieniężny _lub aport wierzytelności z tytułu udzielonej Spółce pożyczki_ o wartości 1 000 000 _słownie: jeden milion złotych_ oraz podjęciu uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 2 000 000_słownie: dwa miliony złotych_ w celu objęcia przez Inwestora 2 000 000 _słownie: dwa miliony_ warrantów subskrypcyjnych Spółki uprawniających do objęcia 2 000 000 _słownie: dwa miliony_ akcji Spółki za cenę emisyjną w wysokości 1,00 zł _jeden złoty_ za każdą akcję z terminem wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych nie krótszym niż do dnia 31 grudnia 2018 roku. Przeniesienie akcji Sprzedawcy na Kupującego na podstawie umowy nastąpi w terminie 3 _trzech_ dni od dnia spełnienia warunków zawieszających.

Kupujący uprawniony jest do odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku: _i_ sprzeczności zapewnień Sprzedawcy dotyczących przedmiotu sprzedaży ze stanem prawnym lub faktycznym lub _ii_ wystąpienia – w ocenie Kupującego istotnej negatywnej zmiany sytuacji prawnej, majątkowej lub finansowej Spółki lub ujawnienia się istotnych okoliczności prawnych lub faktycznych dotyczących Spółki, a nieznanych w chwili zawarcia niniejszej Umowy. Prawo odstąpienia będzie przysługiwać
Kupującemu w terminie od dnia zawarcia niniejszej Umowy do dnia 31 października 2017 r., lecz nie później niż do dnia spełnienia wszystkich warunków zawieszających.

Podstawa prawna:

  • Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu