Zarząd ALUMAST S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim “Alumast S.A.”, informuje, że dnia 7 grudnia 2020 r. otrzymał zawiadomienie od pana Zbigniewa Szkopka, działającego w imieniu własnym oraz jako Prezes Zarządu COMHOP Sp. z o.o. przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych _tj. z dnia 22 lutego 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 623, ze zm. “ustawa o ofercie publicznej”_ o nabyciu w dniu 4 grudnia 2020 r. przez p. Zbigniewa Szkopka od p. Arkadiusza Króla 3.000.000 _trzy miliony_ akcji ALUMAST S.A. na podstawie umowy sprzedaży zawartej w dniu 19 listopada 2020 r. zmienionej aneksem z dnia 2 grudnia 2020 r.
Przed nabyciem akcji p. Zbigniew Szkopek posiadał 418 689 _słownie: czterysta osiemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć_ akcji Alumast S.A. i głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 5,31 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A. Na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 5 ustawy o ofercie publicznej p. Zbigniew Szkopek poinformował ponadto, iż podmiot zależny – COMHOP Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim posiadał przed nabyciem akcji 546 276 _słownie: pięćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć_ akcji Alumast S.A. i głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 6,92 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A. Wraz z COMHOP p. Zbigniew Szkopek posiadał łącznie 964 965 _słownie: dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt pięć_ akcji Alumast S.A. stanowiących 12,23 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A.
Po nabyciu akcji p. Zbigniew Szkopek posiada 3 418 689 _słownie: trzy miliony czterysta osiemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć_ akcji Alumast S.A. i głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 43,33 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A. Ponadto p. Zbigniew Szkopek poinformował, że podmiot zależny – COMHOP Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim posiada 546 276 _słownie: pięćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć_ akcji Alumast S.A. i głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 6,92 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A. Wraz z COMHOP Zbigniew Szkopek posiada łącznie 3 964 965 _słownie: trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt pięć_ akcji Alumast S.A. stanowiących 50,25 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A.
Ponadto Zbigniew Szkopek poinformował w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5 w zw. z ust. 1a ustawy o ofercie publicznej, iż pisemne porozumienie – umowa akcjonariuszy z p. Arkadiuszem Królem i COMHOP z dnia 01 września 2017 r. _zmieniona aneksami z dnia 21 maja 2018 r. i 28 sierpnia 2019 r._, o którym spółka informowała w raportach: 14/2017, 7/2018, 6/2019, wygasła z dniem przeniesienia własności akcji.
Brak jest innych niż COMHOP podmiotów zależnych od Zbigniewa Szkopka, posiadających akcje Alumast S.A. oraz brak jest innych osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c ustawy o ofercie publicznej.
Zbigniew Szkopek nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie publicznej.

Podstawa prawna:

  • Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu