Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 30 grudnia 2016 roku zawarł umowę z Energy Composites Sp. z o.o. _spółką zależną_, na mocy której Alumast S.A. przeniósł na rzecz Energy Composites Sp. z o.o. prawo użytkowania wieczystego gruntu, objętego księgą wieczystą GL1W/00058154/6, działka nr
2421/31, położonego w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Marklowickiej 30a o powierzchni 0,2246 ha za cenę 395.000 zł netto.
Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego gruntu jest związana z rozpoczętym przez Energy Composites Sp. z o.o. procesem inwestycyjnym, który ma szansę otrzymać wsparcie ze środków unijnych.

Podstawa prawna:

  • Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu