Zarząd ALUMAST S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim _”Spółka”, “Emitent”_, informuje, że w dniu 01.09.2017 r. została zawarta umowa pożyczki pomiędzy Spółką _”Pożyczkobiorca”_ a COLO-COLO Podwykonawstwo Logistyczne Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie_NIP 522-30-14-591, REGON: 147174200, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy KRS,
pod numerem rejestrowym KRS 0000503633_ _”Pożyczkodawca”_. Przedmiotem umowy pożyczki jest udzielenie Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę pożyczki kwoty pieniężnej w wysokości 500 000 zł. Pożyczka podlega oprocentowaniu wg stopy procentowej równej 10% _słownie: dziesięć_ procent w skali roku. Pożyczkodawca dokona przelewu kwoty pożyczki w terminie do dnia 4 września 2017 r. Pożyczkobiorca zwróci Pożyczkodawcy kwotę pożyczki nie później niż do dnia 4 października 2017 r. Zabezpieczenie Pożyczki stanowią: _i_ weksel in blanco wystawiony zgodnie z deklaracją wekslową zawartą w umowie pożyczki, _ii_ przewłaszczenie na zabezpieczenie środków trwałych i zapasów Spółki _zgodnie z zestawieniem do umowy pożyczki_; _iii_ akt notarialny, w którym Pożyczkobiorca poddał się egzekucji i który obejmuje wskazanie obowiązku zapłaty sumy pożyczki i kwoty oprocentowania; _iv_ akt notarialny, w którym Pożyczkobiorca poddał się egzekucji i który obejmuje wskazanie obowiązku wydania Pożyczkodawcy przedmiotu przewłaszczenia.

Podstawa prawna:

  • Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu