Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 05 grudnia 2016 roku otrzymał Wystąpienie Pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli _dalej: NIK_.
Kontrola prowadzona przez NIK w Alumast S.A. dotyczyła otrzymanego w 2014 roku wsparcia z Ministerstwa Skarbu Państwa w formie dotacji na restrukturyzację w kwocie 4,77 mln zł. w tym w szczególności: przygotowania wniosku o wsparcie, wykorzystania udzielonego wsparcia,
wywiązywania się z obowiązków sprawozdawczych oraz uzyskanych efektów wsparcia. Kontrola dotyczyła okresu od 1 stycznia 2013 do 30 czerwca 2016 z uwzględnieniem zdarzeń poza tym okresem, które miały wpływ na działalność objętą kontrolą.
NIK ocenił pozytywnie działania Alumast S.A. w zakresie wykorzystania środków publicznych na restrukturyzację, nie stwierdził żadnych nieprawidłowości w kontrolowanych obszarach.

Podstawa prawna:

  • Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu