Zarząd ALUMAST S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim “Spółka”_ informuje, iż w dniu 19 lipca 2017 roku Spółka zawarła z A3 Producent Flag M.Szymura M.Szymura Spółka jawna porozumienie w przedmiocie realizacji roszczeń wynikających z posiadanych praw z rejestracji na terytorium Polski _Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej_ wzorów przemysłowych na tzw. flagi piórowe _prawa z rejestracji nr 10415 i nr 10416_ określające wspólne cele, zasady działania oraz podział praw i
obowiązków stron.

Spółka jest licencjobiorcą _licencja pełna niewyłączna_ ww. wzorów przemysłowych. Na mocy porozumienia z dnia 19 lipca br. strony będą podejmować wspólnie działania mające na celu ustalenie podmiotów wykorzystujących ww. wzory przemysłowe w swoje działalności, a następnie dążyć do realizacji roszczeń wynikających z posiadanych praw. W przypadku braku możliwości porozumienia z takimi podmiotami strony w przedmiocie nabycia praw z licencji, strony podejmą działania ukierunkowane m.in. na wycofanie z obrotu oraz zniszczenie produktów naruszających prawa wyłączne, uzyskanie stosownych rekompensat pieniężnych, naprawienia szkody i usunięcia skutków niedozwolonych działań. Ponadto strony ustaliły, że wszelkie wpływy z licencji nabytych
przez osoby trzecie oraz kwot ew. odszkodowań będą gromadzone na odrębnym rachunku powierniczym i dzielone pomiędzy strony porozumienia w częściach równych _z uwzględnieniem kosztów egzekwowania roszczeń_. Spółka będzie ponosić koszty zatrudnienia pełnomocnika w celu dochodzenia praw, które podlegałyby refundacji w przypadku uzyskania odpowiednich wpływów z nabytych licencji / rekompensat od osób trzecich naruszających prawa wyłączne.

Porozumienie zostało zawarte na czas oznaczony, na okres obowiązywania praw z rejestracji ww. wzorów przemysłowych.

Okoliczność zawarcia ww. porozumienia została uznana za przedmiot informacji poufnej z uwagi na istotne rynkowe znaczenie flag piórowych oraz potencjalny wpływ zawartego porozumienia na pozycje konkurencyjną Spółki na tym rynku, przy czym w obecnej chwili nie jest możliwe oszacowanie skutków finansowych związanych z kosztami dochodzenia praw oraz ew. przyszłymi wpływami z tytułu licencji, odszkodowań i innych rekompensat wypłacanych przez osoby trzecie.

Podstawa prawna:

  • Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu