Zarząd ALUMAST S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim _”Spółka”_, informuje, że w dniu 19 listopada 2020 roku Pan Zbigniew Szkopek poinformował Spółkę, iż Umowa Akcjonariuszy zawarta 01 września 2017 roku _zmieniona aneksami z dnia 21.05.2018 i 28.08.2019_, o której spółka informowała w raportach: 14/2017, 7/2018, 6/2019, straciła moc obowiązywania.
Zgodnie z postanowieniami, Umowa Akcjonariuszy traci moc z chwilą uzyskania przez jedną ze Stron większości akcji w Spółce, lecz nie wcześniej niż z upływem dwóch lat od dnia zawarcia niniejszej Umowy.
W wyniku zawartej 19 listopada 2020 roku umowy sprzedaży akcji pomiędzy akcjonariuszem – Panem Arkadiuszem Królem _”Sprzedawca”_ oraz akcjonariuszem Panem Zbigniewem Szkopkiem _”Kupujący”_, Pan Zbigniew Szkopek nabył pakiet 3.000.000 akcji. Wraz z podmiotem zależnym – Comhop Sp. z o.o., posiada łącznie 3 964 965 akcji, co stanowi 50,25% kapitału zakładowego Spółki Alumast S.A.

Podstawa prawna:

  • Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu