Zarząd ALUMAST S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim _”Spółka”_, informuje, że w dniu 19.11.2020 r. została zawarta umowa sprzedaży akcji pomiędzy akcjonariuszem – Panem Arkadiuszem Królem _”Sprzedawca”_ oraz akcjonariuszem Panem Zbigniewem Szkopkiem _”Kupujący”_.

Na mocy umowy Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje 3.000.000 _słownie: trzy miliony_ akcji Spółki za łączną cenę 3.964.000,00 zł _słownie: trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych_ dalej: _”Cena Sprzedaży”_ płatną w czterech ratach, ostania rata płatna w terminie do dnia 31 grudnia 2023 r.
Przeniesienie akcji Sprzedawcy na Kupującego na podstawie umowy nastąpi w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy.
Do dnia zapłaty całości Ceny Sprzedaży, Kupujący oraz Comhop Sp. z o.o. zobowiązują się wobec Sprzedawcy do zapewnienia pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki przez jedną osobę wskazaną im przez Sprzedawcę.

Podstawa prawna:

  • Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu