Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 15 października 2019 roku otrzymał zawiadomienie od Pana Krzysztofa Stanika _Stanik_ o następującej treści:
“Na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuję, iż w wyniku transakcji zawartych podczas sesji na rynku NewConnect w dniu 14.10.2019 nabyłem 33.818 akcji spółki ALUMAST S.A. po średniej cenie 0,8006 zł. Obecnie posiadam 1.610.000 _jeden milion sześćset dziesięć tysięcy_ akcji spółki ALUMAST S.A., co stanowi 20,40% udziału w kapitale zakładowym spółki. Posiadane akcje dają prawo do 1.610.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 20,40% ogólnej liczby głosów.
Przed wyżej wymienionymi transakcjami posiadałem 1.576.182 _jeden milion pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt dwie_ akcje spółki ALUMAST S.A., co stanowi 19,98% udziału w kapitale zakładowym spółki. Posiadane akcje dawały prawo do 1.576.182 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 19,98% ogólnej liczby głosów.”

Podstawa prawna:

  • Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu