Zarząd Alumast S.A. informuje, iż Energy Composites Sp. z o.o., spółka zależna Alumast S.A., w dniu 31 sierpnia 2016 roku powzięła informację, iż projekt: “Wprowadzenie na rynek innowacyjnych słupów/żerdzi kompozytowych poliestrowo-szklanych o zwiększonej wytrzymałości” został zarekomendowany do dofinansowania. 
Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, _Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego_, dla osi priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP, dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP
W ramach konkursu zostało złożonych 611 wniosków, pozytywną ocenę merytoryczną otrzymało 208. Projekt Energy Composites Sp. z o.o. jest trzecim z najwyżej ocenionych wniosków w konkursie. Celem projektu jest wprowadzenie na rynek innowacyjnych słupów/żerdzi kompozytowych
poliestrowo-szklanych, znacząco ulepszonych produktów, o zwiększonej wytrzymałości wykorzystywanych w:
– liniach energetycznych niskiego _nN_ i średniego napięcia _SN_ jako słupy mocne i krańcowe;
– trakcjach tramwajowych, kolejowych i trolejbusowych.
Jest to unikalne rozwiązanie będące efektem prac B+R firmy Energy Composites Sp. z o.o. oraz Alumast S.A.
W ramach projektu zaplanowana jest m.in. wdrożenie linii do recyklingu kompozytów.
Wartość projektu to: 875 391,00 zł, a kwota dofinansowania wyniesie: 326 175,00 zł.

Podstawa prawna:

  • Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu