Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 21.10.2015 roku otrzymał od Pana Krzysztofa Stanik zawiadomienie o następującej treści:
“Na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuję, iż w wyniku transakcji zawartych podczas sesji na rynku New Connect w
dniu 19.10.2015 posiadam 747.000 _siedemset czterdzieści siedem tysięcy_ akcji spółki ALUMAST S.A., co stanowi 15,40% udziału w kapitale zakładowym spółki. Posiadane akcje dają prawo do 747.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 15,40% ogólnej liczby głosów.
Przed wyżej wymienionymi transakcjami posiadałem 727.000 _siedemset dwadzieścia siedem tysięcy_ akcji spółki ALUMAST S.A., co stanowi 14,98% udziału w kapitale zakładowym spółki. Posiadane akcje dawały prawo do 727.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 14,98% ogólnej liczby głosów.
Jednocześnie zawiadamiam, że wykluczam dalszego zwiększania udziału w ogólne liczbie głosów ALUMAST S.A. w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia.”

Podstawa prawna:

  • Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu