Zarząd Alumast S.A. informuje, iż Energy Composites Sp. z o.o., spółka zależna Alumast S.A., w dniu 17 marca 2017 roku powzięła informację, iż projekt: “Technologia produkcji chmielu wykorzystująca konstrukcję nośną oraz zintegrowany system optymalizacji nawadniania, nawożenia i ochrony roślin” został zarekomendowany do dofinansowania.
Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 – konkurs 3/1.1.1/2016 Działanie 1.1. “Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 “Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Instytucją Pośredniczącą w ramach tego programu jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju _NCBiR_.
W ramach konkursu spośród 229 wniosków, które wpłynęły w ramach czwartego etapu konkursu, dokonano oceny merytorycznej 214 wniosków. Do dofinansowania zostały rekomendowane 42 projekty, w tym projekt Energy Composites Sp. z o.o.
Projekt dotyczy opracowania integrowanej produkcji uprawy chmielu – od konstrukcji nowych chmielników _struktur nośnych, niezbędnych do uprawy chmielu wykonanych z kompozytu_, przez zaawansowany system monitoringu warunków uprawy, dostosowany swoją konstrukcją do
specyficznych warunków niezbędnych do uprawy chmielu, po opracowanie metodyki uprawy. Projekt jest odpowiedzią na pilną potrzebę rynkową, związaną z wchodzącymi w życie dyrektywami UE eliminującymi z rynku szeroko stosowany w chmielarstwie kreozot oraz oczekiwaniami
największych odbiorców chmielu _browary_ oraz odbiorców farmaceutycznych w zakresie czystości produkcji oraz braku w szyszkach chmielowych pestycydów. Obecnie stosowane konstrukcje chmielników, oparte o słupy drewniane zabezpieczone kreozotem, będą musiały zostać
wyeliminowane i zastąpione zupełnie nowymi rozwiązaniami, bez użycia tego środka, zakwalifikowanego jako silnie rakotwórczy.

Rezultatem projektu będzie nowa konstrukcja nośna z wyeliminowaniem słupów drewnianych, zintegrowana _czujniki umieszczone w konstrukcji nośnej chmielnika_ z elementami pomiarowymi spiętymi w system nadzoru uprawy oraz metodyka integrowanej produkcji.

Wartość projektu to: 6,46 mln zł, wnioskowana kwota dofinansowania to: 5,05 mln zł. Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej NCBiR kwota dofinansowania może ulec zmianie w wyniku technicznej weryfikacji wniosku o dofinansowanie, przed zawarciem umowy.

Podstawa prawna:

  • Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu