Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 21.01.2016 roku otrzymał od Pana Krzysztofa Stanik zawiadomienie o następującej treści:
“Na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuję, iż w wyniku transakcji zawartych podczas sesji na rynku New Connect w
dniach 14.01.2016-19.01.2016 nabyłem 15.500 akcji spółki Alumast S.A. po cenie 0,99 zł. Obecnie posiadam 850.000 _osiemset pięćdziesiąt tysięcy_ akcji spółki ALUMAST S.A., co stanowi 17,52% udziału w kapitale zakładowym spółki. Posiadane akcje dają prawo do 850.000 głosów na Walnym
Zgromadzeniu, co stanowi 17,52% ogólnej liczby głosów.
Przed wyżej wymienionymi transakcjami posiadałem 834.500 _osiemset trzydzieści cztery tysiące pięćset_ akcji spółki ALUMAST S.A., co stanowi 17,2% udziału w kapitale zakładowym spółki. Posiadane akcje dawały prawo do 834.500 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 17,2%
ogólnej liczby głosów.
Jednocześnie zawiadamiam, że nie wykluczam dalszego zwiększania udziału w ogólne liczbie głosów ALUMAST S.A. w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia.”

Podstawa prawna:

  • Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu