• 17/2020 |Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji w spółce ALUMAST S.A.

  Zarząd spółki Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, ul. Marklowicka 30A, 44-300 Wodzisław Śląski, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy KRS, pod numerem rejestrowym KRS 0000031909, _Spółka_ działając na podstawie art. 16 ust. 1. ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw _Dz.U. z 2019 r. poz. 1798_, wzywa po raz piąty akcjonariuszy Spółki do złożenia w Spółce dokumentów akcji Spółki w formie papierowej, w celu dematerializacji akcji.Dokumenty akcji Spółki powinny zostać złożone w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Marklowicka 30A, 44-300 Wodzisław Śląski. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem, które zostanie wydane akcjonariuszowi.Zarząd Spółki informuje, że przepisy ww. ustawy przewidują obowiązkową dematerializację akcji, która polega na zamianie formy akcji z dokumentu na zapis elektroniczny. W myśl art. 328 §1 k.s.h. w brzmieniu od 1 marca 2021 r. akcje nie mają formy dokumentu. Z tego względu wszystkie akcje Alumast S.A. zostaną zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Stosownie do art. 15 ust. 1. ww. ustawy, moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.Niniejsze wezwanie stanowi piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Podstawa prawna: Inne uregulowania Zbigniew Szkopek - Prezes ZarząduBeata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 16/2020 |Udzielenie pożyczki płynnościowej ALUMAST S.A.

  Zarząd Alumast S.A. powziął informację, iż Zarząd Funduszu Górnośląskiego S.A. zatwierdził decyzję z dnia 11.12.2020 r. o przyznaniu Spółce Alumast S.A. pożyczki płynnościowej z Regionalnego Funduszu Pożyczek Płynnościowych POIR na następujących warunkach:KWOTA POŻYCZKI: 1.000.000,- złOKRES POŻYCZKI: 72 miesiącew tym OKRES KARENCJI: 6 miesięcyPROWIZJA: BrakOPROCENTOWANIE: zgodne z regulaminem _pożyczka połączona jest z dotacją pokrywającą w całości koszty oprocentowania_WYPŁATA ŚRODKÓW: maksymalnie 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowyPRAWNE ZABEZPIECZENIA SPŁATY POŻYCZKI:- weksel własny in blanco Spółki wraz z deklaracją wekslową- wpis hipoteczny na II miejscu na kwotę 1.500.000,- zł na nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Marklowickiej 30 A _prawo użytkowania wieczystego gruntu i prawo własności budynków_, objętej Księgą Wieczystą GL1W/00007321/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śl., V Wydział Ksiąg Wieczystych wraz z roszczeniem o przesunięcie hipoteki na miejsce I po wykreśleniu hipoteki wpisanej na rzecz Banku Spółdzielczego w Gorzycach.- cesja praw z polisy ubezpieczenia ww. nieruchomości- zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa: 26 x forma _urządzenie_ do produkcji słupów kompozytowych 7,5 m- cesja praw z polisy ubezpieczenia ww. środków trwałych- zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa: 2 x forma _urządzenie_ do produkcji słupów kompozytowych 14 m- cesja praw z polisy ubezpieczenia ww. środków trwałych- pełnomocnictwo do rachunku bieżącego wnioskującej firmy- oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 777 kpc Spółka przeznaczy otrzymane środki finansowe na poprawę płynności finansowej. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zbigniew Szkopek - Prezes ZarząduBeata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 15/2020 |Zawiadomienie akcjonariusza w trybie art. 69 ustawy o ofercie ALUMAST S.A.

  Zarząd ALUMAST S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim "Alumast S.A.", informuje, że w dniu 8 grudnia 2020 r. otrzymał zawiadomienie od pana Arkadiusza Króla przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych _tj. z dnia 22 lutego 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 623, ze zm. "ustawa o ofercie publicznej"_ o zbyciu w dniu 4 grudnia 2020 r. przez p. Arkadiusza Króla na rzecz p. Zbigniewa Szkopka 3.000.000 _trzy miliony_ akcji ALUMAST S.A. na podstawie umowy sprzedaży zawartej w dniu 19 listopada 2020 r. zmienionej aneksem z 2 grudnia 2020 r.Przed zbyciem akcji p. Arkadiusz Król posiadał 3 000 000 _słownie: trzy miliony_ akcji Alumast S.A. i głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 38,02 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A.Po zbyciu akcji p. Arkadiusz Król nie posiada żadnych akcji Alumast S.A. ani głosów na Walnym Zgromadzeniu.Ponadto p. Arkadiusz Król poinformował w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5 w zw. z ust. 1a ustawy o ofercie publicznej, iż pisemne porozumienie pisemne porozumienie – umowa akcjonariuszy z p. Zbigniewem Szkopkiem, COMHOP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim _NIP 639-18-13-614, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy KRS, pod numerem rejestrowym KRS 0000144415_ z dnia 01 września 2017 r. _zmienione aneksami z dnia 21 maja 2018 r. i 28 sierpnia 2019 r._, o którym spółka informowała w raportach: 14/2017, 7/2018, 6/2019, wygasła z dniem przeniesienia własności akcjiBrak jest podmiotów zależnych od p. Arkadiusza Króla posiadających akcje Alumast S.A. oraz brak jest innych osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c ustawy o ofercie publicznej.Arkadiusz Król nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie publicznej. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zbigniew Szkopek - Prezes ZarząduBeata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 14/2020 |Zawiadomienie akcjonariusza w trybie art. 69 ustawy o ofercie ALUMAST S.A.

  Zarząd ALUMAST S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim "Alumast S.A.", informuje, że dnia 7 grudnia 2020 r. otrzymał zawiadomienie od pana Zbigniewa Szkopka, działającego w imieniu własnym oraz jako Prezes Zarządu COMHOP Sp. z o.o. przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych _tj. z dnia 22 lutego 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 623, ze zm. "ustawa o ofercie publicznej"_ o nabyciu w dniu 4 grudnia 2020 r. przez p. Zbigniewa Szkopka od p. Arkadiusza Króla 3.000.000 _trzy miliony_ akcji ALUMAST S.A. na podstawie umowy sprzedaży zawartej w dniu 19 listopada 2020 r. zmienionej aneksem z dnia 2 grudnia 2020 r.Przed nabyciem akcji p. Zbigniew Szkopek posiadał 418 689 _słownie: czterysta osiemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć_ akcji Alumast S.A. i głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 5,31 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A. Na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 5 ustawy o ofercie publicznej p. Zbigniew Szkopek poinformował ponadto, iż podmiot zależny – COMHOP Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim posiadał przed nabyciem akcji 546 276 _słownie: pięćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć_ akcji Alumast S.A. i głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 6,92 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A. Wraz z COMHOP p. Zbigniew Szkopek posiadał łącznie 964 965 _słownie: dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt pięć_ akcji Alumast S.A. stanowiących 12,23 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A.Po nabyciu akcji p. Zbigniew Szkopek posiada 3 418 689 _słownie: trzy miliony czterysta osiemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć_ akcji Alumast S.A. i głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 43,33 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A. Ponadto p. Zbigniew Szkopek poinformował, że podmiot zależny – COMHOP Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim posiada 546 276 _słownie: pięćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć_ akcji Alumast S.A. i głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 6,92 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A. Wraz z COMHOP Zbigniew Szkopek posiada łącznie 3 964 965 _słownie: trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt pięć_ akcji Alumast S.A. stanowiących 50,25 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A.Ponadto Zbigniew Szkopek poinformował w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5 w zw. z ust. 1a ustawy o ofercie publicznej, iż pisemne porozumienie – umowa akcjonariuszy z p. Arkadiuszem Królem i COMHOP z dnia 01 września 2017 r. _zmieniona aneksami z dnia 21 maja 2018 r. i 28 sierpnia 2019 r._, o którym spółka informowała w raportach: 14/2017, 7/2018, 6/2019, wygasła z dniem przeniesienia własności akcji.Brak jest innych niż COMHOP podmiotów zależnych od Zbigniewa Szkopka, posiadających akcje Alumast S.A. oraz brak jest innych osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c ustawy o ofercie publicznej.Zbigniew Szkopek nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie publicznej. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zbigniew Szkopek - Prezes ZarząduBeata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 13/2020 |Zawiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR ALUMAST S.A.

  Zarząd Alumast S.A. informuje, że w dniu 7 grudnia 2020 roku otrzymał zawiadomienia o transakcjach dokonanych na akcjach Alumast S.A. od Pana Zbigniewa Szkopka – Prezesa Zarządu Alumast S.A. Pełna treść zawiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu. Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Zbigniew Szkopek - Prezes ZarząduBeata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 12/2020 |Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji w spółce ALUMAST S.A.

  Zarząd spółki Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, ul. Marklowicka 30A, 44-300 Wodzisław Śląski, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy KRS, pod numerem rejestrowym KRS 0000031909, _Spółka_ działając na podstawie art. 16 ust. 1. ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw _Dz.U. z 2019 r. poz. 1798_, wzywa po raz czwarty akcjonariuszy Spółki do złożenia w Spółce dokumentów akcji Spółki w formie papierowej, w celu dematerializacji akcji.Dokumenty akcji Spółki powinny zostać złożone w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Marklowicka 30A, 44-300 Wodzisław Śląski. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem, które zostanie wydane akcjonariuszowi.Zarząd Spółki informuje, że przepisy ww. ustawy przewidują obowiązkową dematerializację akcji, która polega na zamianie formy akcji z dokumentu na zapis elektroniczny. W myśl art. 328 §1 k.s.h. w brzmieniu od 1 marca 2021 r. akcje nie mają formy dokumentu. Z tego względu wszystkie akcje Alumast S.A. zostaną zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Stosownie do art. 15 ust. 1. ww. ustawy, moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.Niniejsze wezwanie stanowi czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Podstawa prawna: inne uregulowania Zbigniew Szkopek - Prezes ZarząduBeata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 11/2020 |Istotna informacja dot. Umowy Akcjonariuszy ALUMAST S.A.

  Zarząd ALUMAST S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim _"Spółka"_, informuje, że w dniu 19 listopada 2020 roku Pan Zbigniew Szkopek poinformował Spółkę, iż Umowa Akcjonariuszy zawarta 01 września 2017 roku _zmieniona aneksami z dnia 21.05.2018 i 28.08.2019_, o której spółka informowała w raportach: 14/2017, 7/2018, 6/2019, straciła moc obowiązywania.Zgodnie z postanowieniami, Umowa Akcjonariuszy traci moc z chwilą uzyskania przez jedną ze Stron większości akcji w Spółce, lecz nie wcześniej niż z upływem dwóch lat od dnia zawarcia niniejszej Umowy.W wyniku zawartej 19 listopada 2020 roku umowy sprzedaży akcji pomiędzy akcjonariuszem – Panem Arkadiuszem Królem _"Sprzedawca"_ oraz akcjonariuszem Panem Zbigniewem Szkopkiem _"Kupujący"_, Pan Zbigniew Szkopek nabył pakiet 3.000.000 akcji. Wraz z podmiotem zależnym – Comhop Sp. z o.o., posiada łącznie 3 964 965 akcji, co stanowi 50,25% kapitału zakładowego Spółki Alumast S.A. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zbigniew Szkopek - Prezes ZarząduBeata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 10/2020 |Zawarcie umowy sprzedaży istotnego pakietu akcji mogącego spowodować zmianę sposobu sprawowania kontroli nad Spółką ALUMAST S.A.

  Zarząd ALUMAST S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim _"Spółka"_, informuje, że w dniu 19.11.2020 r. została zawarta umowa sprzedaży akcji pomiędzy akcjonariuszem – Panem Arkadiuszem Królem _"Sprzedawca"_ oraz akcjonariuszem Panem Zbigniewem Szkopkiem _"Kupujący"_. Na mocy umowy Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje 3.000.000 _słownie: trzy miliony_ akcji Spółki za łączną cenę 3.964.000,00 zł _słownie: trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych_ dalej: _"Cena Sprzedaży"_ płatną w czterech ratach, ostania rata płatna w terminie do dnia 31 grudnia 2023 r.Przeniesienie akcji Sprzedawcy na Kupującego na podstawie umowy nastąpi w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy.Do dnia zapłaty całości Ceny Sprzedaży, Kupujący oraz Comhop Sp. z o.o. zobowiązują się wobec Sprzedawcy do zapewnienia pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki przez jedną osobę wskazaną im przez Sprzedawcę. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zbigniew Szkopek - Prezes ZarząduBeata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 9/2020 |Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji w spółce

  Zarząd spółki Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, ul. Marklowicka 30A, 44-300 Wodzisław Śląski, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy KRS, pod numerem rejestrowym KRS 0000031909, _Spółka_ działając na podstawie art. 16 ust. 1. ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw _Dz.U. z 2019 r. poz. 1798_, wzywa po raz trzeci akcjonariuszy Spółki do złożenia w Spółce dokumentów akcji Spółki w formie papierowej, w celu dematerializacji akcji.Dokumenty akcji Spółki powinny zostać złożone w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Marklowicka 30A, 44-300 Wodzisław Śląski. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem, które zostanie wydane akcjonariuszowi.Zarząd Spółki informuje, że przepisy ww. ustawy przewidują obowiązkową dematerializację akcji, która polega na zamianie formy akcji z dokumentu na zapis elektroniczny. W myśl art. 328 §1 k.s.h. w brzmieniu od 1 marca 2021 r. akcje nie mają formy dokumentu. Z tego względu wszystkie akcje Alumast S.A. zostaną zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Stosownie do art. 15 ust. 1. ww. ustawy, moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.Niniejsze wezwanie stanowi trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Podstawa prawna: Inne uregulowania Zbigniew Szkopek - Prezes ZarząduBeata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 8/2020 |Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji w spółce

  Zarząd spółki Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, ul. Marklowicka 30A, 44-300 Wodzisław Śląski, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy KRS, pod numerem rejestrowym KRS 0000031909, _Spółka_ działając na podstawie art. 16 ust. 1. ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw _Dz.U. z 2019 r. poz. 1798_, wzywa po raz drugi akcjonariuszy Spółki do złożenia w Spółce dokumentów akcji Spółki w formie papierowej, w celu dematerializacji akcji.Dokumenty akcji Spółki powinny zostać złożone w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Marklowicka 30A, 44-300 Wodzisław Śląski. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem, które zostanie wydane akcjonariuszowi.Zarząd Spółki informuje, że przepisy ww. ustawy przewidują obowiązkową dematerializację akcji, która polega na zamianie formy akcji z dokumentu na zapis elektroniczny. W myśl art. 328 §1 k.s.h. w brzmieniu od 1 marca 2021 r. akcje nie mają formy dokumentu. Z tego względu wszystkie akcje Alumast S.A. zostaną zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Stosownie do art. 15 ust. 1. ww. ustawy, moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.Niniejsze wezwanie stanowi drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Podstawa prawna: Inne uregulowania Zbigniew Szkopek - Prezes ZarząduBeata Hut - Wiceprezes Zarządu