• 10/2019 | Zawiadomienie Akcjonariusza w trybie art. 69 ustawy o ofercie

  Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 15 października 2019 roku otrzymał zawiadomienie od Pana Krzysztofa Stanika _Stanik_ o następującej treści:"Na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuję, iż w wyniku transakcji zawartych podczas sesji na rynku NewConnect w dniu 14.10.2019 nabyłem 33.818 akcji spółki ALUMAST S.A. po średniej cenie 0,8006 zł. Obecnie posiadam 1.610.000 _jeden milion sześćset dziesięć tysięcy_ akcji spółki ALUMAST S.A., co stanowi 20,40% udziału w kapitale zakładowym spółki. Posiadane akcje dają prawo do 1.610.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 20,40% ogólnej liczby głosów.Przed wyżej wymienionymi transakcjami posiadałem 1.576.182 _jeden milion pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt dwie_ akcje spółki ALUMAST S.A., co stanowi 19,98% udziału w kapitale zakładowym spółki. Posiadane akcje dawały prawo do 1.576.182 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 19,98% ogólnej liczby głosów." Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zbigniew Szkopek - Prezes ZarząduBeata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 8/2019 | Zawiadomienie Akcjonariusza w trybie art. 69 ustawy o ofercie

  Zarząd ALUMAST S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim _dalej: "Alumast S.A."_, informuje, że w dniu 30.08.2019 r. otrzymał zawiadomienie przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2_ i ust. 4, art. 69a ust. 1 pkt 1 oraz art. 87 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych _tj. z dnia 22 lutego 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 623, ze zm., dalej: "ustawa o ofercie publicznej"_ o tym, że w dniu 28 sierpnia 2019 r. Arkadiusz Król _dalej: "Akcjonariusz"_ dokonał nabycia własności 3.000.000 akcji Alumast S.A., w tym: 2.500.000 akcji niezdematerializowanych oraz 500.000 akcji zdematerializowanych od COLO-COLO Podwykonawstwo Logistyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie _NIP 5223014591, REGON: 147174200, KRS 0000503633_ _dalej: "Zbywca"_ na podstawie Porozumienia dot. uregulowania zobowiązań z dnia 28 sierpnia 2019 r. _dalej: "przeniesienie własności akcji"_Przed przeniesieniem własności akcji Akcjonariusz nie posiadał akcji Alumast S.A. Po przeniesieniu własności akcji Akcjonariusz posiada 3.000.000 _słownie: trzy miliony_ akcji Alumast S.A. i głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 38,0% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A. Ponadto Akcjonariusz informuje w związku z art. 87 ust 1 pkt 5 ustawy o ofercie, iż łączy go pisemne porozumienie z p. Zbigniewem Szkopkiem, COMHOP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim _NIP 639-18-13-614, REGON: 277929095, KRS 0000144415_ _dalej "COMHOP"_ oraz AET Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie _NIP 6793168104, REGON 369950632, KRS 0000726813_ _dalej "AET"_ co do nabywania akcji Alumast S.A., zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu oraz prowadzenia trwałej polityki wobec Alumast S.A. oraz wskazuje, że po sprzedaży akcji: _i_ p. Zbigniew Szkopek posiada 415.021 _słownie: czterysta piętnaście tysięcy dwadzieścia jeden_ akcji Alumast S.A. i głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących obecnie 5,26 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A., _ii_ COMHOP posiada 546.320 _słownie: pięćset czterdzieści sześć tysięcy trzysta dwadzieścia_ akcji Alumast S.A. i głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 6,92 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A., _iii_ AET posiada 1.000.000 _słownie: jeden milion_ akcji Alumast S.A. i głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 12,67 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A., _iv_ Akcjonariusz wraz z p. Zbigniewem Szkopiem COMHOP oraz AET posiadają łącznie 4.961.341 _słownie: cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści jeden_ akcji Alumast S.A. stanowiących łącznie 62,87 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A.Brak jest innych zależnych od Akcjonariusza podmiotów posiadających akcje Alumast S.A. oraz brak jest innych osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c ustawy o ofercie publicznej. Akcjonariusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie publicznej. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zbigniew Szkopek - Prezes ZarząduBeata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 7/2019 | Zawiadomienia o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 MAR

  Zarząd Alumast S.A. informuje, że w dniu 30 sierpnia 2019 roku otrzymał zawiadomienia o transakcjach dokonanych na akcjach Alumast S.A. od:- Spółki COLO-COLO Podwykonawstwo Logistyczne Sp. z o.o.- Pana Arkadiusza Króla – Członka Rady Nadzorczej Alumast S.A.Pełna treść zawiadomień znajduje się w załączniku do niniejszego raportu. Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Zbigniew Szkopek - Prezes ZarząduBeata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 6/2019 | Istotne zmiany w Umowie Akcjonariuszy Alumast S.A.

  Zarząd ALUMAST S.A. _"Spółka"_, informuje, że 30.08.2019 r. powziął informację, ze 28.08.2019 r. COLO-COLO Podwykonawstwo Logistyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _NIP 5223014591, REGON: 147174200, KRS 0000503633_ _"COLO-COLO"_ dokonało przeniesienia na Pana Arkadiusza Króla całości swoich praw i obowiązków wynikających z umowy akcjonariuszy _"Umowa Akcjonariuszy"_ _raport bieżący nr 14/2017 z dnia 1.09.2017 r._ zawartej pomiędzy COLO-COLO oraz Panem Zbigniewem Szkopkiem, COMHOP Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim _NIP 639-18-13-614, REGON: 277929095, KRS 0000144415_ _"COMHOP"_ i AET Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie _NIP 6793168104, REGON: 369950632, KRS 0000726813_ _"AET"_, a Pan Arkadiusz Król złożył oświadczenie o przyłączeniu do Umowy Akcjonariuszy. W związku z powyższym Pan Arkadiusz Król przystępuje do Umowy Akcjonariuszy w charakterze strony, a postanowienia Umowy Akcjonariuszy podlegają odpowiedniemu stosowaniu przez i w stosunku do niego. Przeniesienie całości praw i obowiązków COLO-COLO wynikających z Umowy Akcjonariuszy na Pana Arkadiusza Króla nastąpiło w związku przeniesieniem własności 3.000.000 akcji Spółki, w tym: 2.500.000 akcji niezdematerializowanych oraz 500.000 akcji zdematerializowanych, w ramach porozumienia o uregulowaniu zobowiązań z dnia 28.08.2019 r.  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zbigniew Szkopek - Prezes ZarząduBeata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 5/2019 | Zawarcie istotnej umowy dot. przeniesienia własności pakietu akcji mogącego spowodować zmianę sposobu sprawowania kontroli nad Spółką

  Zarząd ALUMAST S.A. informuje, że 30.08.2019 r. powziął informację, że 28.08.2019 r. zostało zawarte Porozumienie o uregulowaniu zobowiązań pomiędzy: COLO-COLO Podwykonawstwo Logistyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _NIP 5223014591, REGON: 147174200, KRS 0000503633_ _"COLO-COLO"_, a Panem Arkadiuszem Królem, na mocy którego COLO-COLO przenosi na Pana Arkadiusza Króla własność 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Alumast S.A., w tym: 2.500.000 akcji niezdematerializowanych oraz 500.000 akcji zdematerializowanych, o łącznej wartości nominalnej 3.000.000 zł, za cenę w wysokości 2.280.000 zł. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zbigniew Szkopek - Prezes ZarząduBeata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 9/2019 | Zawiadomienie Akcjonariusza w trybie art. 69 ustawy o ofercie

  Zarząd ALUMAST S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim dalej: "Alumast S.A.", informuje, że w dniu 30.08.2019 r. otrzymał zawiadomienie przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2_ i ust. 4, art. 69a ust. 1 pkt 1 oraz art. 87 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych tj. z dnia 22 lutego 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 623, ze zm., dalej: "ustawa o ofercie publicznej" otym, że w dniu 28 sierpnia 2019 r. COLO-COLO Podwykonawstwo Logistyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie NIP 5223014591, REGON 147174200, KRS 0000503633 dalej: "Akcjonariusz" dokonała przeniesienia własności 3.000.000 akcji Alumast S.A., w tym: 2.500.000 akcji niezdematerializowanych oraz 500.000 akcji zdematerializowanych na rzecz Pana Arkadiusza Króla dalej: "Nabywca" na podstawie Porozumienia dot. uregulowania zobowiązań z dnia 28 sierpnia 2019 r. dalej: "przeniesienie własności akcji".Przed przeniesieniem własności akcji Akcjonariusz posiadał 3.000.000 słownie: trzy miliony akcji Alumast S.A. i głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 38,0% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A. Ponadto Akcjonariusz informuje w związku zart. 87 ust 1 pkt 5 ustawy o ofercie, iż łączyło go pisemne porozumienie z p. Zbigniewem Szkopkiem, COMHOP Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim NIP 639-18- 13-614, REGON: 277929095, KRS 0000144415 dalej "COMHOP" oraz AET Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie NIP 6793168104, REGON 369950632, KRS 0000726813 dalej "AET" co do nabywania akcji Spółki, zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu oraz prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki: 1 p. Zbigniew Szkopek posiada 415.021 słownie: czterysta piętnaście tysięcy dwadzieścia jeden akcji Alumast S.A. i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących obecnie 5,26 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A. 2 COMHOP posiada 546.320 słownie: pięćset czterdzieści sześć tysięcy trzysta dwadzieścia akcji Alumast S.A. i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 6,92 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A. 3 AET posiada 1.000.000 słownie: jeden milion akcji Alumast S.A. i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 12,67 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A. 4 Akcjonariusz wraz z p. Zbigniewem Szkopkiem, COMHOP oraz AET posiadali łącznie 4.961.341 słownie: cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści jeden akcji Alumast S.A. stanowiących łącznie 62,87 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A.Po przeniesieniu własności akcji Akcjonariusz nie posiada akcji Alumast S.A. oraz prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu. Brak jest innych zależnych od Akcjonariusza podmiotów posiadających akcje Alumast S.A. oraz brak jest innych osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c ustawy o ofercie publicznej. Akcjonariusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie publicznej. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zbigniew Szkopek - Prezes ZarząduBeata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 4/2019 | Wykaz Akcjonariusz posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19.06.2019

  Zarząd Alumast S.A. podaje wykaz Akcjonariusz posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19.06.2019: Colo-Colo Podwykonawstwo Logistyczne Sp. z o.o.:Liczba głosów: 1 500 000% udział w liczbie głosów na ZWZ: 44,38%% udział w ogólnej liczbie głosów: 19,01% Krzysztof StanikLiczba głosów: 865 000% udział w liczbie głosów na ZWZ: 25,59%% udział w ogólnej liczbie głosów: 10,96% COMHOP Sp. z o.o.:Liczba głosów: 546 320% udział w liczbie głosów na ZWZ: 16,16%% udział w ogólnej liczbie głosów: 6,92% Zbigniew Szkopek:Liczba głosów: 418 689% udział w liczbie głosów na ZWZ: 12,39%% udział w ogólnej liczbie głosów: 5,31% Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % Zbigniew Szkopek - Prezes ZarząduBeata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 2/2019 | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALUMAST S.A.

  Zarząd Spółki Alumast S.A z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 czerwca 2019 roku o godz. 13.00, w Kancelarii Notarialnej not. Damian Pasich, ul. 1 Maja 7, Jastrzębie-Zdrój.W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Zbigniew Szkopek - Prezes ZarząduBeata Hut - Wiceprezes Zarządu
 • 1/2019 | Uzyskanie certyfikatu potwierdzającego bierne bezpieczeństwo słupów kompozytowych

  Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 12 lutego 2019 roku Spółka uzyskała certyfikat na słupy kompozytowe zgodne z wymaganiami normy PN- EN 12767 Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych – wymagania i metody badań. Pomyślnie przeprowadzone testy zderzeniowe w akredytowanym laboratorium potwierdziły, iż słupy kompozytowe z Alumast S.A. są bezpieczne dla odcinków dróg, na których pojazdy mogą poruszać się z prędkość 70km/h. Oczekiwane przez projektantów, wykonawców i zarządców dróg bezpieczne słupy oświetleniowe dla wymienionego zakresu prędkości pozwolą wpłynąć na redukcję wypadków z infrastrukturą drogową, zmniejszenie ich skutków oraz na oszczędności w kosztach inwestycji poprzez eliminację barier ochronnych w miejscach, gdzie osłaniałyby one słupy niespełniające wymagań biernego bezpieczeństwa. W filozofii Spółki poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez dostarczanie wyjątkowych rozwiązań to jedno z priorytetowych zadań. Pionierskie rozwiązania z zastosowaniem najnowszych technologii powodują, iż Alumast S.A. jest pierwszą firmą w Polsce i jedną z nielicznych w Europie, która zapewnia produkcję słupów w kategorii bezpieczeństwa 70,NE,2 _ tj. konstrukcje niepochłaniające energii _NE_ dla prędkości zderzeniowej 70 km/h przy poziomie bezpieczeństwa 2_. Dzięki temu Alumast S.A. wpisuje się w krajowy i europejski program "Wizja Zero" nakierowany na bezpieczeństwo ruchu drogowego i ochronę życia użytkowników dróg. Zarząd uznał ww. informację za istotną, ponieważ dzięki uzyskanemu certyfikatowi Spółka będzie mogła oferować na rynek krajowy i zagraniczny słupy oświetleniowe z cechami bezpieczeństwa biernego, które zostały potwierdzone ww. certyfikatem, co przyczyni się do wzmocnienia jej pozycji rynkowej oraz do zwiększenia przychodów ze sprzedaży. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne Zbigniew Szkopek - Prezes ZarząduBeata Hut - Wiceprezes Zarządu