Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Alumast S.A. za 2021 rok Alumast Spółka Akcyjna (PLALMST00010)

Zarząd Alumast S.A. przekazuje do publicznej wiadomości Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Alumast S.A. za 2021 rok.

Podstawa prawna:
§5 ust.7.1-7.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Zbigniew Szkopek – Członek Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu