Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Alumast S.A. za 2020 rok Alumast Spółka Akcyjna (PLALMST00010)

Zarząd Alumast S.A. przekazuje do publicznej wiadomości Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Alumast S.A. za 2020 rok.

Podstawa prawna:
§5 ust.7.1-7.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu