Zarząd Alumast S.A. przekazuje do publicznej wiadomości Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Alumast S.A. za 2017 rok.

Podstawa prawna:

  • §5 ust.7.1-7.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu