Zarząd Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (“Emitent”) powiadamia niniejszym o uzyskaniu informacji, że w dniu 25 marca 2014r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (“KDPW”) podjął uchwałę nr 334/14, na mocy której postanawia zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 91 600 akcji zwykłych na okaziciela serii I Emitenta, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, oraz oznaczyć je kodem PLALMST00010, pod warunkiem podjęcia przez spółkę organizującą alternatywny system obrotu decyzji o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania tych akcji w tym systemie, z zastrzeżeniem, że zarejestrowanie ww. wskazanych akcji serii I Emitenta w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez Krajowy Depozyt dokumentów potwierdzających podjęcie przez spółkę organizującą alternatywny system obrotu decyzji o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania tych akcji w tym systemie, nie wcześniej jednak niż w dniu tego notowania. Informacja o zarejestrowaniu akcji serii I Emitenta pod kodem PLALMST00010 będzie przekazana w formie komunikatu Krajowego Depozytu.

Podstawa prawna:

  • § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu