Zarząd ALUMAST S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (“Spółka”) informuje, iż 7 kwietnia 2015 roku otrzymał postanowienie dotyczące rejestracji przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki w zakresie uchylenia dotychczasowych §§ 1-41 Statutu, a w ich miejsce wprowadzenia nowych §§ 1-36 Statutu; zmiany Statutu Spółki przez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego (uchylenia w całości dotychczasowego § 7a Statutu i dodanie nowego § 5a Statutu); zmiany Statutu Spółki przez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości praw poboru w stosunku do łącznie nie więcej niż 400.000 akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej (dodanie w § 5a Statutu jw. nowego ust. 5) zgodnie z uchwałami nr 3, 7 i 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 grudnia 2014 roku. Tekst Statutu Spółki w poprzednim brzmieniu oraz jednolity tekst uwzględniający zarejestrowane zmiany Statutu Spółki stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

  • § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu

Załączniki