Zarząd ALUMAST S.A. informuje, iż w dniu 19 kwietnia 2013 r. podjął informację o podpisaniu przez drugą stronę, PlatiniumInvestments sp. z o.o. (Platinium), umowy o pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy. W ramach umowy spółka Platinium będzie świadczyła na rzecz Emitenta usługi Autoryzowanego Doradcy związane z ewentualnym wprowadzeniem akcji nowej emisji do obrotu na rynku NewConnect.

Umowa niniejsza została zawarta na czas określony, tj. do dnia wprowadzenia praw do akcji nowej emisji lub akcji nowej emisji do Alternatywnego Systemu Obrotu (NewConnect).

Podstawa prawna:

  • § 3 ust. 2 pkt 18 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu