Zarząd Alumast S.A. informuje, iż Komisja Europejska zwróciła się do Spółki o przedstawienie m.in. dodatkowych informacji i dokumentów potwierdzających spełnianie przez spółkę kryteriów przedsiębiorstwa zagrożonego, spełnianie kryterium ograniczenia pomocy do niezbędnego minimum, o stanie wdrożenia planu restrukturyzacji. Ponadto Komisja Europejska poprosiła o dostarczenie wstępnego sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok.
W związku z powyższym Spółka 18 lutego 2014 roku przekazała, za pośrednictwem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, niezbędne uzupełnienia.
Od daty przesłania tych dokumentów przez UOKiK do Komisji Europejskiej rozpoczyna się na nowo okres 2 miesięcy, jaki przysługuje Komisji Europejskiej na określenie swojego stanowiska w sprawie udzielenia pomocy na restrukturyzację Alumast S.A.

Podstawa prawna:

  • § 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu