Zarząd Alumast S.A. informuje, iż w dniu 14 lutego 2014 roku zawarł ze spółką Hefal Serwis S.A. umowę przedwstępną objęcia akcji.
Na warunkach określonych w umowie, Hefal Serwis S.A. zobowiązał się objąć 1.200.000 (słownie: jeden milion dwieście tysięcy) akcji Spółki na okaziciela nowej emisji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) za akcję, tj. o łącznej wartości nominalnej 1.200.000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych).
Cena emisyjna będzie wynosiła 1 zł (słownie: jeden złoty) za jedną akcję.
Warunkiem objęcia akcji nowej emisji przez Hefal Serwis S.A. jest podjęcie przez Komisję Europejską pozytywnej decyzji (zatwierdzenie projektu pomocy indywidualnej państwa) o udzieleniu Spółce pomocy publicznej – przyznanie przez Ministerstwo Skarbu Państwa dotacji na restrukturyzację w kwocie 4,8 mln zł.

Objęcie akcji nowej emisji i podwyższenie kapitału spółki, stanowiące udział własny w kosztach restrukturyzacji, jest jednym z warunków koniecznych dla otrzymania przez Spółkę pomocy publicznej na restrukturyzację w formie dotacji Ministra Skarbu Państwa.

Podstawa prawna:

  • § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu