Zarząd Alumast SA informuje, że w dniu 16 lutego 2015 roku została zawarta ugoda pozasądowa z DZ Polska SA (wcześniej DZ Bank Polska SA) oraz DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt amMain, z siedzibą we Frankfurcie nad Menem zmierzająca do polubownego zakończenia sporów prawnych między Emitentem a DZ Polska SA, objętych następującymi postępowaniami sądowymi: (1 )prowadzonym przed Sądem Okręgowym w Warszawie postępowaniem w sprawie o zapłatę kwoty 15.710.756,08 zł z powództwa Alumast SA przeciwko DZ Polska SA (sygn. akt: XX GC 423/13), (2) prowadzonym przed Sądem Okręgowym w Gliwicach postępowaniem w sprawie o zapłatę kwoty 1.026.727,97 zł z powództwa DZ Polska SA przeciwko Alumast SA (sygn. akt: X GC 303/12), poprzez usunięcie stanu niepewności prawnej wynikającej ze wskazanych sporów. Ugoda przewiduje wycofanie powództw wszczynających oba ww. postępowania wraz ze zrzeczeniem roszczeń a także zapłatę na rzecz Alumast S.A. kwoty 1 mln zł.

Podstawa prawna:

  • § 3 ust. 1 w zw. z § 3 ust. 2 pkt 2 i § 2 ust. 1 pkt 2b lit. a Załącznika nr 3 do Uchwały nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 1 marca 2007 r. z późn. zm. “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” w związku z § 17 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, wraz z załącznikami, w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy z dnia 1 marca 2007 r. z późn. zm.

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu