Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 20 grudnia 2013 roku otrzymał z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pisemną informację, że 19 grudnia 2013 roku została dokonana notyfikacja projektu pomocy na restrukturyzację dla Alumast S.A. w formie dotacji w wysokości 4,8 mln zł

Notyfikacja pomocy to powiadomienie Komisji Europejskiej o zamiarze udzielenie pomocy publicznej. Komisja Europejska sprawdza czy ma do czynienia z pomocą, jeżeli tak, weryfikuje czy pomoc ta jest zgodna z warunkami dopuszczalności, czyli czy jest zgodna ze wspólnym rynkiem. Komisja bada także czy udzielanie notyfikowanej pomocy nie wpływa w negatywny sposób na stan konkurencji.

Podstawa prawna:

  • § 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu