Zarząd ALUMAST S.A. informuje, że 06 listopada 2014 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Gliwicach Wydział XII Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych, w którym stwierdzono wykonanie przez Alumast S.A. układu zawartego z wierzycielami w dniu 22 czerwca 2011 roku, zatwierdzonego przez sąd w dniu 5 lipca 2011 roku. Po uprawomocnieniu się niniejszego postanowienia możliwe będzie wykreślenie z urzędu wpisów dotyczących upadłości w Krajowym Rejestrze Sądowym, dzięki czemu Spółka będzie mogła uczestniczyć w przetargach, korzystać z dotacji i skutecznie realizować warunki zawarte w Planie Restrukturyzacji Spółki i umowie z Ministerstwem Skarbu Państwa.

Podstawa prawna:

  • § 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Radosław Łoś – Członek Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu