Zarząd ALUMAST S.A. (“Spółka”) informuje, iż w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii L Spółki, emitowanych na mocy uchwały zarządu nr 01/08/2014 spółki pod firmą Alumast Spółka Akcyjna z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii L w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie akcji serii L oraz w sprawie zmiany § 7 ust. 1 Statutu, podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:
1.Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Subskrypcja akcji na okaziciela serii L miała charakter subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych). Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 7 sierpnia 2014 roku. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 6 października 2014 roku.
2.Data przydziału akcji: W związku z charakterem subskrypcji prywatnej nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych. W dniu 14 sierpnia 2014 roku zawarto umowę w sprawie objęcia akcji serii L.
3.Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją: Subskrypcja obejmowała nie więcej niż 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
4.Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach: Redukcja nie wystąpiła.
5.Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej objęto i opłacono 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
6.Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): Akcje zwykłe na okaziciela serii L były obejmowane po cenie emisyjnej równej 1,00 zł (jeden złoty) za jedną akcję serii L.
7.Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: Akcje na okaziciela serii L zostały zaoferowane jednemu inwestorowi.
8.Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji: W związku z charakterem subskrypcji prywatnej nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych. Akcje na okaziciela serii L objął i opłacił jeden inwestor.
9.Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta. Akcje na okaziciela serii L nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.
10.Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów Łączne koszty emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L wyniosły 13.024,00 zł, przy czym w podziale na koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 2.600,00 złotych;
b) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – koszty nie wystąpiły;
c) wynagrodzenia subemitentów – koszty nie wystąpiły (zgodnie z pkt. 9 raportu nie dotyczy);
d) promocji oferty – koszty nie wystąpiły
e) pozostałe koszty (opłaty notarialne, podatek, opłata od wniosku do KRS): 10.424,00 złotych. Koszty emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L zostaną ujęte w kosztach działalności operacyjnej Emitenta (w ciężar kosztów finansowych).

Podstawa prawna:

  • § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu