Zarząd Alumast SA informuje, iż 19 listopada 2013 roku otrzymał opinię Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów do przedłożonego przez Spółkę wniosku o udzielenie pomocy na restrukturyzację.

Prezes UOKiK w przesłanej opinii stwierdza, że przewidziane planem restrukturyzacji wsparcie dla Alumast SA stanowi pomoc publiczną, o której mowa w art. 107 ust. 1 TFUE i jako projekt pomocy indywidualnej na restrukturyzację podlega notyfikacji Komisji Europejskiej, zgodnie z art. 108 ust. 3 TWE, w trybie określonym w art. 20 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Zgodnie z art. 107 ust.1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), “z zastrzeżeniem innych postanowień przewidzianych w Traktacie, wszelka pomoc przyznawana przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji przez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi”. W opinii Prezesa UOKiK Alumast SA “prowadzi działalność na rynku otwartym ma konkurencję przedsiębiorstw z innych państw członkowskich. Wsparcie udzielane Spółce może zatem zakłócić konkurencję lub grozić jej zakłóceniem oraz wpływać na wymianę handlową między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, ponieważ wzmacnia jej pozycję na rynku i może uniemożliwić lub utrudnić innym podmiotom funkcjonowanie lub wejście na ten rynek. Wprawdzie udział Spółki na rynkach wchodzących w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego jest bardzo mały, jednakże zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej brak uczestnictwa beneficjenta pomocy w wymianie handlowej w UE nie jest równoznacznym z niemożliwością wystąpienia wpływu pomocy na tą wymianę i powstania skutku w postaci zakłócenia konkurencji. Również sam potencjalny, a nie faktyczny wpływ na wymianę handlową i zakłócenie konkurencji wystarczy o przesądzeniu o niezgodności pomocy z rynkiem wewnętrznym. Ponadto niewielka kwota pomocy, jak również lokalny bądź regionalny zasięg wykonywanej działalności gospodarczej, nie wyklucza wpływu pomocy na wymianę handlową i zakłócenie konkurencji. W związku z tym należy stwierdzić, iż planowane wsparcie stanowi pomoc publiczną w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE”.

W przesłanej opinii Prezes UOKIK ponadto stwierdza o spełnieniu lub nie następujących warunków:

1.Kryteria kwalifikowalności (przedsiębiorstwo zagrożone, długość istnienia przedsiębiorcy, przynależność do grupy kapitałowej):
Alumast SA nie jest przedsiębiorstwem nowoutworzonym w rozumieniu wytycznych. Jednocześnie mimo iż spółka jest podmiotem dominującym w grupie kapitałowej to jej trudna sytuacja nie jest wynikiem alokacji kosztów w ramach tej grupy oraz nie możne ona zostać w ramach tej grupy przezwyciężona. Z uwagi na poważne problemy z płynnością, wysoki współczynnik zadłużenia oraz ujemne kapitały własne istnieją podstawy do uznania, iż Spółka spełnia kryteria “przedsiębiorstwa zagrożonego” określone w pkt. 11 wytycznych. W konsekwencji można również stwierdzić, iż kwalifikuje się ona do otrzymania pomocy na restrukturyzację.

2.Plan restrukturyzacji:
Spełniony jest warunek dotyczący posiadania planu restrukturyzacji.

3.Analiza rynku:
Warunek dotyczący opracowania analizy rynku został spełniony.

4.Przyczyny trudnej sytuacji:
Warunek dotyczący przedstawienia przyczyn trudnej sytuacji został uznany za spełniony.

5.Działania restrukturyzacyjnej – adekwatność planu restrukturyzacji:
Planowane działania restrukturyzacyjne są niezbędne i wydają się być adekwatne, zaś ich przeprowadzenie powinno doprowadzić do usunięcia przyczyn trudnej sytuacji finansowej Spółki.

6.Realność i skuteczności planu restrukturyzacji:
Z przedstawionych projekcji finansowych wynika, iż spółka odzyska rentowność w okresie prognozy dzięki podjęciu działań restrukturyzacyjnych. Jednak UOKiK wskazuje na niejasności w zakresie przyjętego w wariancie bazowym wzrostu przychodów spółki oraz pominięcie w projekcjach finansowych kwestii zmienności kosztów z przyczyn niezależnych od spółki.

7.Ograniczenie pomocy do minimum (wkład własny):
UOKiK wskazuje wątpliwości dotyczące prawidłowości przedstawienia kosztów restrukturyzacji oraz uwzględnienia wszystkich dodatkowych środków finansowych jako źródeł finansowania restrukturyzacji, istnieją wątpliwości co do spełnienia warunku ograniczenia pomocy do minimum.

8.Środki kompensacyjne:
W związku z faktem, że spółka jest małym przedsiębiorcą należy uznać, iż wprowadzenie środków kompensujących nie jest konieczne.

9.Zasada jednorazowości:
Zasada jednorazowości udzielenie pomocy przez państwo nie zostanie naruszona

Zgodnie z art.18 ust. 2 ustawy o postępowaniu sprawach dotyczących pomocy publicznej, wobec wątpliwości przedstawionych w opinii w zakresie spełnienia przez projekt pomocy warunków zapewniających zgodność tej pomocy z rynkiem wewnętrznym, jego notyfikacja Komisji Europejskiej może nastąpić na wniosek Alumast SA złożony w ciągu 14 dni od dnia otrzymania opinii, o ile zgodnie z art. 18 ust. 3 ww. ustawy Minister Skarbu Państwa nie zmieni swojej dotychczasowej opinii o możliwości udzielania pomocy publicznej.

Spółka przygotuje dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty, które w opinii Zarządu powinny wyjaśnić wątpliwości co do realności prognoz, wysokości kosztów restrukturyzacji oraz źródeł finansowania i wystąpi z wnioskiem do Ministra Skarbu Państwa o notyfikację pomocy Komisji Europejskiej.

Podstawa prawna:

  • § 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu