Zarząd Alumast S.A. informuje, iż Spółka dokonała spłaty zobowiązań wynikających z układu zawartego z wierzycielami w dniu 22 czerwca 2011 roku, zatwierdzonego w dniu 5 lipca 2011 roku postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach Wydział XII Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych. W dniu 08 października 2014 roku został złożony do ww. sądu wniosek o wydanie postanowienia o wykonaniu układu w całości.

Podstawa prawna:

  • § 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu