Zarząd ALUMAST SA (Emitent) informuje, iż w dniu 9 grudnia 2015 roku powziął informację, iż na mocy Uchwały nr 1255/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcje zwykłe na okaziciela serii L Emitenta o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) w liczbie 1.200.000 szt. (jeden milion dwieście tysięcy).

Podstawa prawna:

  • §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Zbigniew Szkopek – Prezes Zarządu
  • Beata Hut – Wiceprezes Zarządu